Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-791/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.791.03
Akt:
Ustavna pritožba samostojne podjetnice A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 15/2003 z dne 11. 9. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 356/2000 z dne 21. 11. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba samostojne podjetnice A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 15/2003 z dne 11. 9. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 356/2000 z dne 21. 11. 2002 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Oceno arbitrarnosti odločitve lahko Ustavno sodišče izreče le v primeru, ko sodišče odločitve sploh ne utemelji s pravnimi argumenti, zaradi česar je utemeljen sklep stranke, da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, pač pa na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev. Tega pa izpodbijanima sodbama ni mogoče očitati. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 22, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-791/03-6 
11. 2. 2005  
 
S K L E P 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe samostojne podjetnice A. A., s. p., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba samostojne podjetnice A. A. zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 15/2003 z dne 11. 9. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Kopru št. Pg 356/2000 z dne 21. 11. 2002 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev 
 
1. V gospodarskem sporu je sodišče prve stopnje odločilo, da je ustavna pritožnica (tedaj tožena stranka) dolžna tožeči stranki plačati odškodnino za škodo, nastalo s posekom štirih cipres na parc. št. 1570/5 k.o. V., in sicer v znesku 3.326.310 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zoper prvostopenjsko sodbo je pritožnica vložila pritožbo. Višje sodišče je njeni pritožbi delno ugodilo in spremenilo sodbo sodišča prve stopnje glede teka zamudnih obresti, v preostalem delu pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.  
 
2. V ustavni pritožbi pritožnica izraža nestrinjanje z navedeno odločitvijo sodišča. Zatrjuje kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave. Meni, da je bilo sojenje v tej zadevi "očitno arbitrarno" in da so razlogi v izpodbijanih sodbah nelogični in nerazumni. Podrobno pojasnjuje svoje videnje dejanskega stanja in izpodbija pravilnost dokazne ocene sodišč ter uporabe materialnega prava.  
 
3. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, zato ne presoja nepravilnosti pri ugotovitvi dejanskega stanja in uporabi prava ter se tudi ne spušča v pravilnost dokazne ocene sodišča. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. 
 
4. Kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave pritožnica utemeljuje z zatrjevanjem, da je izpodbijana odločitev sodišča arbitrarna. Vendar je njen očitek neutemeljen. Oceno arbitrarnosti odločitve lahko Ustavno sodišče izreče le v primeru, ko sodišče odločitve sploh ne utemelji s pravnimi argumenti, zaradi česar je utemeljen sklep stranke, da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, pač pa na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev. Tega pa izpodbijanima sodbama ni mogoče očitati. Tako sodišče prve stopnje kot tudi Višje sodišče sta namreč navedli bistvene pravne razloge za svojo odločitev. Zgolj dejstvo, da se pritožnica z njunimi stališči ne strinja, pa ne zadošča za sklep o kršitvi pravice iz 22. člena Ustave. 
 
5. Ker torej očitno ne gre za kršitev pravice do enakega varstva pravic, kot jo zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. 
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
9. 12. 2003
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24381

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser