Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
Up-397/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.397.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 346/2002 z dne 20. 3. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 798/2001 z dne 26. 9. 2001 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 670/97 z dne 5. 4. 2001
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 346/2002 z dne 20. 3. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 798/2001 z dne 26. 9. 2001 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 670/97 z dne 5. 4. 2001 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Kršitve načela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave) in pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) pritožnik ne more utemeljiti zgolj z navedbo, da je tožbeni zahtevek pripoznal v zmoti, pod vplivom grožnje in zvijače. Zgolj dejstvo, da se pritožnik ne strinja z odločitvijo sodišč, pa ne zadošča za sklep o kršitvi teh pravic. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-397/03-8 
11. 2. 2005  
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 346/2002 z dne 20. 3. 2003 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 798/2001 z dne 26. 9. 2001 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 670/97 z dne 5. 4. 2001 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnik je predlagal obnovo pravdnega postopka, v katerem je bila izdana sodba na podlagi pripoznave št. II P 670/97 z dne 22. 6. 1998, po kateri je pritožnik dolžan plačati 2.213.456 SIT s pripadki. Sodišče prve stopnje je s sklepom št. II P 670/97 z dne 5. 4. 2001 njegov predlog za obnovo zavrnilo. Sklep je po pritožbi pritožnika potrdilo sodišče druge stopnje. Vrhovno sodišče je revizijo glede obnove postopka zavrnilo. 
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi izraža nestrinjanje z odločitvami sodišč glede obnove postopka in zatrjuje kršitev drugega odstavka 14. in 22. člena Ustave. Navaja, da je bila pripoznava dana v zmoti, pod vplivom grožnje in zvijače s strani tožeče stranke in njenega pooblaščenca.  
 
3. Ustavno sodišče ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri ugotovitvi dejanskega stanja ter pri uporabi materialnega in procesnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. 
 
4. Pritožnik sicer zatrjuje kršitev 22. člena Ustave, ki določa ustavno procesna jamstva (in ki je v sodnih postopkih izraz načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave), vendar te kršitve z navajanjem, da je tožbeni zahtevek pripoznal v zmoti, pod vplivom grožnje in zvijače, ne more utemeljiti. Predmet presoje je odločitev o dovolitvi obnove, zato te odločitve ne more izpodbijati z razlogi, ki se nanašajo na postopek, za katerega je predlagal obnovo. Vrhovno sodišče je svojo odločitev utemeljilo s tem, da trditev, ki jih ni uveljavil v postopku za dovolitev obnove pred nižjimi sodišči, ne more uveljavljati v reviziji. Pritožnik pa ne zatrjuje, da bi bilo takšno stališče Vrhovnega sodišča v nasprotju z Ustavo. Zgolj dejstvo, da se ne strinja z odločitvijo sodišč, pa ne zadošča za sklep o kršitvi pravice iz 22. člena Ustave.  
 
5. Ker z izpodbijanimi sklepi očitno niso bile kršene človekove pravice, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. 
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
10. 6. 2003
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24385

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser