Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-60/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.60.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 50/2003 z dne 16. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 2002/01674 z dne 27. 12. 2002
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 50/2003 z dne 16. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 2002/01674 z dne 27. 12. 2002 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Zgolj dejstvo, da pritožnik s pravnim sredstvom zoper izpodbijan sklep ni uspel, še ne pomeni kršitve načela enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave) in s tem pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) ter pravice do pravnega sredstva (25. člen Ustave). 
 
Z okoliščinami oziroma razlogi, ki se nanašajo na izpodbijanje domneve o neobstoju premoženja družbe, pritožnik ne more utemeljevati kršitve ustavnih pravic, ker jih ni navajal in uveljavljal v sodnem postopku.  
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 22, 25, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-60/04-4 
11. 2. 2005  
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cpg 50/2003 z dne 16. 10. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. Srg 2002/01674 z dne 27. 12. 2002 se ne sprejme. 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom subjekt vpisa B., internacionalni transport, d.o.o., Z., izbrisalo iz sodnega registra. Proti sklepu je ustavni pritožnik, sicer družbenik v izbrisani družbi, vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje. Svojo odločitev je sprejelo na podlagi ugotovitve, da ustavni pritožnik v pritožbi ni navedel konkretno, za katera osnovna sredstva naj bi šlo in kolikšna naj bi bila njihova vrednost, ravno tako pa ni povedal, za katere terjatve naj bi šlo. Tako ni uspel izpodbiti domneve o neobstoju premoženja družbe iz drugega odstavka 25. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in nasl. – v nadaljevanju ZFPPod). 
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev načela enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave in pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Navaja, da naj bi za možnost pritožbe zoper sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra zvedel šele iz pravnega pouka v objavi sklepa o izbrisu v Uradnem listu, vendar šele ob koncu tridesetdnevnega pritožbenega roka. Zato naj ne bi uspel pravočasno pridobiti listin in drugih dokazov, s katerimi bi uspel izpodbiti zakonsko domnevo iz drugega odstavka 25. člena ZFPPod. Cenitveno poročilo o premoženju družbe B. naj bi prejel šele 21. 1. 2004. Trdi, da je s tem izpodbil domnevo o neobstoju premoženja in da je očitno, da je sodišče zmotno uporabilo materialno pravo. 
 
 
B. 
 
3. Ustavno sodišče se v postopku z ustavno pritožbo ne more spuščati v presojo materialnopravne ali procesnopravne pravilnosti izpodbijane sodne odločbe. Ustavno sodišče namreč ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.  
 
4. Pritožnik sicer navaja ustavne določbe, ki naj bi bile kršene, vendar z razlogi, ki jih navaja, teh kršitev ne more utemeljiti. Za kršitev teh pravic bi v obravnavanem primeru lahko šlo, če bi sodišče zakon uporabilo tako, da bi mu dalo vsebino, ki bi bila v nasprotju z Ustavo. Tega pa pritožnik izpodbijani sodni odločbi ne očita.  
 
5. Z okoliščinami oziroma razlogi, ki se nanašajo na izdelavo "Ocene tržne vrednosti nepremičnine" za potrebe izpodbijanja domneve o neobstoju premoženja, ki jih ni navajal in uveljavljal v sodnem postopku, pritožnik zatrjevanih kršitev človekovih pravic ne more utemeljiti. Po prvem odstavku 51. člena ZUstS je namreč ustavna pritožba dopustna šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Zahteva po izčrpanju vseh pravnih sredstev pa ne pomeni samo formalnega izčrpanja (to je vložitve pravnega sredstva), temveč pomeni tudi materialno izčrpanje (to je vsebinsko uveljavljanje kršitev človekovih pravic v že vloženih pravnih sredstvih). Na okoliščine oziroma razloge v zvezi z izpodbijanjem domneve o neobstoju premoženja bi se tako pritožnik lahko skliceval le, če bi jih v sodnem postopku uveljavljal. 
 
6. Ker z izpodbijano sodno odločbo očitno niso bile kršene človekove pravice in temeljne svoboščine, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.  
 
 
C. 
 
7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
26. 1. 2004
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24392

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser