Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-46/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.46.04
Akt:
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 838/2003 z dne 28. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Pg 93/99 z dne 5. 5. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 838/2003 z dne 28. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Pg 93/99 z dne 5. 5. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Zgolj dejstvo, da pritožnica pravo razume drugače in da je nezadovoljna z odločitvijo sodišča, ne izkazuje kršitve pravic iz 22. in 25. člena Ustave. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 22, 25, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-46/04-4 
11. 2. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A., gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica v Z. Z., na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 838/2003 z dne 28. 10. 2003 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Pg 93/99 z dne 5. 5. 2003 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev 
 
1. Sodišče prve stopnje je v gospodarskem sporu zavrnilo tožbeni zahtevek ustavne pritožnice (v pravdi tožeče stranke) v skupnem znesku 1.524.308, 30 SIT s pripadki in v pripadajočem delu razveljavilo sklep o izvršbi št. Ig 98/00225 z dne 9. 11. 1998. Višje sodišče je pritožbo ustavne pritožnice zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje. Po mnenju pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje pogodbo o upravljanju Centralne čistilne naprave V. z dne 30. 8. 1994 pravilno kvalificiralo kot pogodbo obligacijskega prava, saj vsebuje vse elemente pogodbe o delu. 
 
2. Pritožnica v ustavni pritožbi nasprotuje stališču Višjega sodišča in trdi, da je sodišče sporno razmerje napačno pravno opredelilo. Pritožnica meni, da ne gre za pogodbo o delu, temveč za pogodbo o naročilu. Sodišče bi moralo zato uporabiti pravna pravila Občega državljanskega zakonika – ODZ, ki se nanašajo na "skupnost imovine" in obveznosti naročnikov med seboj. Z zavrnitvijo pritožbe naj bi ji bili ob napačni pravni kvalifikaciji kršeni pravica do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave in pravica do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. 
 
3. Pritožnica v ustavni pritožbi sicer navaja, da sta ji bili z izpodbijano sodno odločbo kršeni pravici iz 22. in 25. člena Ustave, vendar iz vsebine navedb izhaja zgolj nasprotovanje pravni kvalifikaciji pogodbe o upravljanju. S tem uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava. Ustavno sodišče pa ni instanca sodiščem, ki odločajo v sodnem postopku, in ne presoja samih po sebi nepravilnosti pri uporabi materialnega prava. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Pritožnica v ustavni pritožbi ne navaja nobenega očitka, ki bi bil ustavnopravno pomemben. Zgolj dejstvo, da pritožnica pravo razume drugače in da je nezadovoljna z odločitvijo sodišča, pa ne izkazuje kršitve pravic iz 22. in 25. člena Ustave.  
 
4. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.  
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
20. 1. 2004
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24393

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser