Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-681/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.681.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavna pritožba zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, ki je pritožniku zaradi neplačanih računov odklopilo elektriko, glede na določbo prvega odstavka 50. člena ZUstS ni dopustna, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo. Pritožnikovih navedb, da predlaga "trajno odpravo predpisa", na podlagi katerega sme dobavitelj neplačnikom odklopiti elektriko, Ustavno sodišče zaradi njihove nejasnosti ni moglo obravnavati kot pobudo. 
Geslo:
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-681/04-4 
11. 2. 2005  
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d., Ljubljana se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, ki mu je zaradi neplačanega dolga prekinilo dobavo električne energije. Prilaga blagajniški prejemek z dne 28. 9. 2004 o plačilu 12.600 SIT za ponovni priklop. Navaja, da je dolg želel poravnati, pa je podjetje Elektro Ljubljana zavrnilo plačilo, sedaj pa mu zaradi dolga v višini 517.000 SIT ponovno grozi z izklopom, čeprav naj bi bil dolg že zastaran. Ustavnemu sodišču predlaga, naj zaradi neskladja z 8., 14., 25. in 33. členom Ustave, 6. in 14. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) ter 1. členom Prvega protokola k EKČP ter 8. in 17. členom Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah trajno odpravi predpis, na podlagi katerega sme dobavitelj neplačnikom prekiniti dobavo električne energije, do odločitve pa zadrži njegovo izvajanje v delu, ki se nanaša na prekinitev dobave električne energije. Na podlagi 26. člena Ustave zahteva tudi povračilo škode, ki naj bi mu nastala zaradi odklopa električne energije. Ustavnemu sodišču predlaga, naj o njegovi ustavni pritožbi na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) odloči pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. 
 
2. Ustavna pritožba se po prvem odstavku 50. člena ZUstS lahko vloži le zoper posamični akt državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, s katerim je bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici ali obveznosti. Glede na to ustavna pritožba, vložena zoper ravnanje javnega podjetja Elektro Ljubljana, ni dopustna. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo. 
 
3. Pritožnikovih navedb, da predlaga "trajno odpravo predpisa", na podlagi katerega sme dobavitelj neplačnikom prekiniti dobavo električne energije, Ustavno sodišče ni moglo obravnavati kot pobudo. Njegove navedbe so namreč tako nejasne, da iz njih ni bilo mogoče razbrati niti, kateri predpis izpodbija, niti razlogov za zatrjevano neskladje z Ustavo in z mednarodnimi akti.  
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
13. 10. 2004
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24394

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser