Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-563/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.563.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper:
– sklepa Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 24. 9. 1999 in z dne 11. 11. 1999,
– sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Dn 2608/2000 z dne 4. 10. 2000,
– sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Ig 98/000595 z dne 10. 4. 2001,
– sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 78/2002 z dne 26. 4. 2002,
– odredbo Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 16. 7. 1999,
– vabili stranki na poravnalni narok in na prvi narok za glavno obravnavo št. P 492/2000 z dne 21. 1. 2004 in
– odgovor generalne sekretarke Ustavnega sodišča št. R-11/03 z dne 23. 1. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper: – sklepa Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 24. 9. 1999 in z dne 11. 11. 1999, – sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Dn 2608/2000 z dne 4. 10. 2000, – sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Ig 98/000595 z dne 10. 4. 2001, – sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 78/2002 z dne 26. 4. 2002, – odredbo Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 16. 7. 1999, – vabili stranki na poravnalni narok in na prvi narok za glavno obravnavo št. P 492/2000 z dne 21. 1. 2004 in – odgovor generalne sekretarke Ustavnega sodišča št. R-11/03 z dne 23. 1. 2003 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Za odločanje o ustavni pritožbi zoper izpodbijane akte niso izpolnjene procesne predpostavke. Pritožnica ni izčrpala vseh pravnih sredstev, ustavno pritožbo je vložila prepozno oziroma izpodbija akte zoper katere ustavna pritožba ni dopustna.  
Geslo:
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, 55.1.1, 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-563/04-7 
11. 2. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper:  
 
– sklepa Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 24. 9. 1999 in z dne 11. 11. 1999, 
– sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Dn 2608/2000 z dne 4. 10. 2000, 
– sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Ig 98/000595 z dne 10. 4. 2001, 
– sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 78/2002 z dne 26. 4. 2002, 
– odredbo Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 16. 7. 1999,  
– vabili stranki na poravnalni narok in na prvi narok za glavno obravnavo št. P 492/2000 z dne 21. 1. 2004 in  
– odgovor generalne sekretarke Ustavnega sodišča št. R-11/03 z dne 23. 1. 2003 se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
1. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper v izreku navedene sodne odločbe in zoper vabili stranki na poravnalni narok in na prvi narok za glavno obravnavo ter zoper odgovor generalne sekretarke Ustavnega sodišča. 
 
2. Po prvem odstavku 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Iz izpodbijanega sklepa Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 78/2002 z dne 26. 4. 2002 izhaja, da je bil v izvršilni zadevi št. I 43/97 izdan sklep o izročitvi nepremičnine kupcu dne 7. 2. 2000, ki je postal pravnomočen 11. 7. 2000. Iz tega izhaja, da je ustavna pritožba zoper sklepa Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 24. 9. 1999 in z dne 11. 11. 1999 ter zoper odredbo Okrajnega sodišča v Kopru št. I 43/97 z dne 16. 7. 1999 očitno prepozna in jo je Ustavno sodišče zavrglo.  
 
3. Po lastnih navedbah pritožnice je bil pritožnici izpodbijani sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Cp 78/2002 z dne 26. 4. 2002 vročen dne 7. 5. 2002. Tudi v tem delu je ustavna pritožba očitno prepozna, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo.  
 
4. Po prvem odstavku 51. člena ZUstS se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Pritožnica v ustavni pritožbi sicer navaja, da vlaga ustavno pritožbo še pred izčrpanjem pravnih sredstev. Ustavno sodišče lahko po drugem odstavku 51. člena ZUstS izjemoma odloča o ustavni pritožbi še pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, ne more pa odločati pred izčrpanjem rednih pravnih sredstev. Zoper sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Dn 2608/2000 z dne 4. 10. 2000 je v skladu z drugim odstavkom 84. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 – ZZK) dovoljen ugovor. Pritožnica ni izkazala, da bi to redno pravno sredstvo izčrpala. V skladu s prvim odstavkom 53. člena ZIZ oziroma prvi odstavek 9. člena ZIZ je ugovor oziroma pritožba dovoljena tudi zoper sklep Okrajnega sodišča v Kopru št. Ig 98/000595 z dne 10. 4. 2001. Pritožnica je ugovor in pritožbo sicer vložila (in jo priložila ustavni pritožbi), ni pa izkazala, da je že bilo odločeno o njiju, kar pomeni, da procesna predpostavka izčrpanosti rednih pravnih sredstev ni izpolnjena. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zoper oba sklepa Okrajnega sodišča v Kopru zavrglo.  
 
5. Vabilo stranki na poravnalni narok in vabilo stranki na prvi narok za glavno obravnavo ter odgovor generalne sekretarke Ustavnega sodišča niso posamični akti po 50. členu ZUstS, s katerimi bi bilo odločeno o kakšni pritožničini pravici ali obveznosti. Ker je ustavna pritožba zoper takšne akte nedopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo. 
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS, prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
28. 7. 2004
Datum odločitve:
11. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24397

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser