Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-758/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.758.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper dopis izvršitelja, naslovljenega "Obvestilo dolžniku", št. 2002/0139 z dne 27. 10. 2004 in zoper ravnanje izvršitelja pri opravljanju izvršilnih dejanj v izvršilni zadevi št. In 2002/00038 Okrajnega sodišča v Sevnici
Ustavna pritožba A. A. zoper odredbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 30. 8. 2004
Ustavna pritožba A. A. zoper 2. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1020/2004 z dne 26. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 10. 2. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper dopis izvršitelja, naslovljenega "Obvestilo dolžniku", št. 2002/0139 z dne 27. 10. 2004 in zoper ravnanje izvršitelja pri opravljanju izvršilnih dejanj v izvršilni zadevi št. In 2002/00038 Okrajnega sodišča v Sevnici se zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper odredbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 30. 8. 2004 se ne sprejme. Ustavna pritožba A. A. zoper 2. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1020/2004 z dne 26. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 10. 2. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pred izčrpanjem pravnega sredstva iz 52. člena ZIZ ustavna pritožba zoper ravnanje izvršitelja ni dopustna, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo. Ustavno sodišče je kot prepozno zavrglo tudi ustavno pritožbo, vloženo po izteku 60-dnevnega roka iz 52. člena ZUstS. Z odredbo za nasilni vstop sodišče odloči le o možnem načinu oprave posameznih izvršilnih dejanj, na podlagi sklepa o izvršbi. Zgolj s tem, da izpodbijana odredba pritožniku ni bila predhodno vročena, temveč se je z njo seznanil neposredno pred opravo izvršbe, pritožniku ni bila kršena pravica do izjave iz 22. člena Ustave.  
Geslo:
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 22, Ustava [URS]
Člen 55.1.1, 55.1.2, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-758/04 
14. 2. 2005  
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 25. januarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
1. Ustavna pritožba A. A. zoper dopis izvršitelja, naslovljenega "Obvestilo dolžniku", št. 2002/0139 z dne 27. 10. 2004 in zoper ravnanje izvršitelja pri opravljanju izvršilnih dejanj v izvršilni zadevi št. In 2002/00038 Okrajnega sodišča v Sevnici se zavrže. 
 
2. Ustavna pritožba A. A. zoper odredbo Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 30. 8. 2004 se ne sprejme.  
 
3. Ustavna pritožba A. A. zoper 2. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1020/2004 z dne 26. 5. 2004 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 10. 2. 2004 se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Pritožnik v ustavni pritožbi z dne 19. 11. 2004 in v dopolnilu k ustavni pritožbi z dne 30. 12. 2004 navaja, da je bila v izvršilnem postopku št. In 2002/00038 dne 11. 11. 2004 proti njemu kot dolžniku izvršena izpraznitev stanovanja. Izraža nestrinjanje z ravnanjem izvršitelja, ki naj mu obvestila o izvedbi deložacije ne bi poslal pravočasno, zaradi česar šteje deložacijo za nezakonito. Navaja, da mu odredba sodišča za nasilen vstop v zaklenjene dolžnikove prostore predhodno ni bila vročena, pač pa se je z njo seznanil šele neposredno pred samo deložacijo. V izvršilnem postopku naj bi mu bile kršene pravica do pritožbe, pravica do osebnega dostojanstva in pravica do obveščenosti ter 141. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 in nasl. – ZPP). Prepričan je, da je bil čas opravljanja deložacije skrbno načrtovan s strani njegove družine, s katero je v sporu zaradi dedovanja po pokojnem očetu. Izraža bojazen, da mu bo v zapuščinskem postopku kršena pravice do dedovanja iz 33. člena Ustave. Predlaga razveljavitev odredbe sodišča za nasilni vstop in začasno vrnitev stanovanja (do izplačila nujnega dednega deleža v zapuščinski zadevi), s posebno vlogo z dne 30. 12. 2004 pa še začasno zadržanje izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 2002/00038 Okrajnega sodišča v Sevnici, saj naj bi se mu dne 11. 1. 2005 iztekel rok za izpraznitev premičnih stvari iz stanovanja. Pritožnik Ustavnemu sodišču predlaga tudi, naj sprejme sklep o nujni pravni pomoči njegovi sestri B. B. v zapuščinskem postopku po pokojnem očetu. V dopolnilu št. 2 k ustavni pritožbi z dne 21. 1. 2005 pritožnik dodatno pojasnjuje življenjske okoliščine, v katerih se je znašel, in predlaga, naj Ustavno sodišče razveljavi še sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 1020/2004 z dne 26. 5. 2004, ki je potrdilo sklep Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038 z dne 10. 2. 2004 o zavrnitvi njegovega predloga za odlog izvršbe. 
 
 
B - I. 
 
2. Po prvem in drugem odstavku 52. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in nasl. – ZIZ) lahko stranka ali udeleženec v postopku z vlogo zahteva od sodišča, naj odpravi nepravilnost, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe. Če vložnik tako zahteva, sodišče o tej zahtevi odloči s sklepom, ki ga je po prvem odstavku 9. člena ZIZ mogoče izpodbijati s pritožbo. Pred izčrpanjem tega pravnega sredstva ustavna pritožba ni dopustna. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se namreč ustavna pritožba lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ker pritožnik ni izkazal, da bi navedeno pravno sredstvo izkoristil, je Ustavno sodišče njegovo ustavno pritožbo zoper dopis in ravnanje izvršitelja pritožbo zavrglo (1. točka izreka). 
 
 
B – II. 
 
3. Pritožnik Ustavnemu sodišču predlaga tudi, naj razveljavi odredbo za nasilni vstop, ki jo sodišče izda na zahtevo izvršitelja, kadar je treba opraviti izvršilno dejanje v zaklenjenem prostoru, pa dolžnik ni navzoč ali prostora noče odpreti. Na podlagi te odredbe lahko izvršitelj zaklenjeni prostor nasilno odpre v navzočnosti dveh polnoletnih občanov (tretji odstavek 49. člena ZIZ). 
 
4. Z izpodbijano odredbo je sodišče odločilo le o možnem načinu oprave posameznih izvršilnih dejanj na podlagi sklepa o izvršbi, s katerim je že bilo odločeno o pravici upnice, da doseže izpraznitev stanovanja, v katerem je bival pritožnik. Vsebina izvršbe, tj. izpraznitev stanovanja, torej ni določena z izpodbijano odredbo, temveč s sklepom o izvršbi, ki ga pritožnik ne izpodbija. Izpodbijana odredba pa izvršitelju zgolj omogoča realizacijo izvršbe v primeru dolžnikovega nasprotovanja. Zgolj s tem, da izpodbijana odredba pritožniku ni bila predhodno vročena, temveč se je po lastnih navedbah z njeno vsebino seznanil neposredno pred opravo izvršbe, pritožniku ni bila kršena pravica do izjave iz 22. člena Ustave. Zato Ustavno sodišče ustavne pritožbe zoper odredbo za nasilni vstop ni sprejelo v obravnavo (2. točka izreka).  
 
 
B – III. 
 
5. Pritožnik je z vlogo z dne 21. 1. 2005 predlagal, naj Ustavno sodišče razveljavi še sodno odločbo, navedeno v 3. točki izreka. Po prvem odstavku 52. člena ZUstS se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Iz izvršilnega spisa Okrajnega sodišča v Sevnici št. In 2002/00038, ki ga je Ustavnemu sodišču Okrajno sodišče v Sevnici poslalo na vpogled, izhaja, da je bila pritožniku izpodbijana sodna odločba vročena dne 3. 6. 2004. Ustavna pritožba, vložena dne 21. 1. 2005, je očitno prepozna, zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (3. točka izreka). 
 
 
B – IV. 
 
6. Pritožnikovih navedb, s katerimi izraža bojazen, da bo v zapuščinskem postopku na račun ostalih dedičev izigran oziroma prikrajšan, Ustavno sodišče ni presojalo. Pritožnik namreč ne pojasni, katero sodno odločbo, izdano v zapuščinskem postopku, izpodbija, poleg tega pa v ustavni pritožbi tudi ne zatrjuje, da bi bila v zapuščinskem postopku sploh že izdana kakšna sodna odločba in da je zoper njo izčrpal pravna sredstva. Pred izdajo sodne odločbe in izčrpanjem pravnih sredstev pa za obravnavanje ustavne pritožbe niso izpolnjene procesne predpostavke (prvi odstavek 50. člena in prvi odstavek 51. člena ZUstS).  
 
7. Ustavno sodišče tudi ne more ugoditi pritožnikovi prošnji za nujno pravno pomoč B. B. Zunaj z Ustavo in zakonom določenih postopkov se namreč Ustavno sodišče ni pristojno ukvarjati s posamičnimi primeri, strankam pa tudi ne more dajati pravnih nasvetov, kako naj v postopkih pred pristojnimi organi uveljavljajo svoje pravice. 
 
 
B – V. 
 
8. Ker Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, o pritožnikovem predlogu za začasno zadržanje ni odločalo. 
 
 
C. 
 
9. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve in druge alineje prvega odstavka ter prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata mag. Marija Krisper Kramberger ter člana Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
Predsednica senata 
mag. Marija Krisper Kramberger 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
19. 11. 2004
Datum odločitve:
14. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
OdlUS XIV, 45
Dokument:
US24398

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser