Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-138/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.138.03
Akt:
Zakon o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) (ZinvO)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik mora izkazati pravni interes tudi za oceno ustavnosti postopka, po katerem je bil splošni akt sprejet. Če pobudnik pravnega interesa ne izkaže, Ustavno sodišče zavrže pobudo.  
 
Geslo:
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
1.3.51.6 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Presoja skladnosti - Postopka sprejemanja akta z Ustavo in zakonom.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-138/03-7 
17. 2. 2005 
 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Elene Pečarič iz Škofij in Boštjana Vernika iz Ljubljane na seji dne 17. februarja 2005 
 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Pobudnika izpodbijata postopek, po katerem je bil Zakon o invalidskih organizacijah (v nadaljevanju ZInvO) sprejet. Zakonodajni postopek naj bi bil v neskladju z Ustavo, ker je bila pobudnikoma (in državljanom) z zavrnitvijo zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma oziroma z zavrnitvijo pobude za zbiranje podpisov podpore zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma kršena pravica do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (44. člen Ustave). Zaradi navedenega naj bi bil ZInvO v neskladju z drugim odstavkom 90. člena, s 44. členom, s 1. členom, z 2. členom, s 3. členom in s prvim odstavkom 153. člena Ustave. 
 
2. Pobudnica je bila vlagateljica pobude za zbiranje podpisov podpore zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma. Zatrjuje, da je Predsednik Državnega zbora "neustavno in nezakonito" preprečil zbiranje podpisov podpore, češ da gre za ponovljen predlog s povsem enakim referendumskim vprašanjem, za katerega pa pobudnici ni uspelo zbrati predpisanega števila podpore volivcev za vložitev zahteve za razpis referenduma, in da takšno vlaganje pobud pomeni zlorabo pravice do referenduma in nedopusten poseg v izvrševanje zakonodajne funkcije Državnega zbora. 
 
3. Pobudnik zatrjuje, da je bil podpisnik pobude za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o predlogu Zakona, katerega pobudnik je bila civilna družba SIOS. Pojasnjuje, da Državni zbor referenduma na podlagi te zahteve, čeprav je bila zakonito vložena, ni razpisal, ker je SIOS odstopil od zahteve za razpis referenduma. Meni, da Državni zbor ne bi smel upoštevati odstopa od zahteve, temveč bi moral razpisati referendum.  
B. 
 
4. Iz pobude izhaja, da pobudnica dejansko izpodbija akt Predsednika Državnega zbora. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je navedeni akt po svoji naravi posamičen akt in da je zoper njega zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu ter da je mogoče vložiti pobudo za oceno ustavnosti zakonodajnega postopka, šele če je v sodnem postopku ugotovljeno, da je predsednik Državnega zbora s svojim aktom kršil zakon oziroma ustavne pravice pobudnika (sklep št. U-I-346/98 z dne 26. 10. 2000, OdlUS IX, 255 in odločba št. U-II-3/04 z dne 20. 4. 2004, Uradni list RS, št. 44/04). Pobudnica je v pobudi navedla in izkazala, da je sodni postopek začela, ni pa izkazala, da bi bilo s sodno odločbo ugotovljeno, da je bil z izpodbijanim aktom kršen zakon ali njena ustavna pravica. Podrobneje o tem točka 8 citiranega sklepa. Glede na navedeno pobudnica ni izkazala pravnega interesa za oceno ustavnosti postopka, po katerem je bil izpodbijani zakon sprejet. 
 
5. Pobudnik zatrjuje, da je eden od podpisnikov podpore zahtevi za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma, vendar te svoje trditve ne izkaže. Zato ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanega zakona (24. člen Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Ne glede na navedeno Ustavno sodišče ugotavlja, da gre tudi v pobudnikovem primeru za morebitno spornost akta Predsednika Državnega zbora. Zato tudi glede njegovih navedb velja vse, kar je obrazloženo v prejšnji točki obrazložitve. Zato tudi pobudnik ni izkazal pravnega interesa za oceno ustavnosti postopka, po katerem je bil izpodbijani zakon sprejet. 
 
6. Glede na navedeno je bilo treba pobudo zavreči. 
 
 
C. 
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnica Wedam Lukić in sodnik Ribičič. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Elena Pečarič, Škofije in Boštjan Vernik, Ljubljana
Datum vloge:
4. 6. 2003
Datum odločitve:
17. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24402

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser