Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-379/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.379.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 22/2003 z dne 8. 4. 2003
Ustavna pritožba A. A. zoper:
– odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-18/99 z dne 25. 3. 1999 in
– potrdilo o oddaji vozniškega dovoljenja Upravne enote Slovenska Bistrica št. 226-01-121/99-2/10 z dne 8. 6. 1999
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 22/2003 z dne 8. 4. 2003 se ne sprejme. Ustavna pritožba A. A. zoper: – odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-18/99 z dne 25. 3. 1999 in – potrdilo o oddaji vozniškega dovoljenja Upravne enote Slovenska Bistrica št. 226-01-121/99-2/10 z dne 8. 6. 1999 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je ugotovilo, da za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnik, očitno ne gre, Ustavno sodišče ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča ni sprejelo v obravnavo. 
 
Ker pritožnik ni izkazal, da bi zoper prvostopenjsko odločbo o prekršku izčrpal pritožbo kot redno pravno sredstvo, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zoper njo zavrglo. 
 
Dopis Upravne enote ni posamičen akt po prvem odstavku 50. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo tudi v tem delu zavrglo.  

Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, 55.2.1, 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-379/03-8 
22. 2. 2005  
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 11. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
 
sklenilo: 
 
 
1. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Vrhovnega sodišča št. IV Ips 22/2003 z dne 8. 4. 2003 se ne sprejme. 
 
2. Ustavna pritožba A. A. zoper: 
– odločbo Sodnika za prekrške v Slovenski Bistrici št. P-18/99 z dne 25. 3. 1999 in  
– potrdilo o oddaji vozniškega dovoljenja Upravne enote Slovenska Bistrica št. 226-01-121/99-2/10 z dne 8. 6. 1999 se zavrže. 
 
 
O b r a z l o ž i t e v 
 
 
A. 
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper: 
– prvostopenjsko odločbo o prekršku, s katero je bil spoznan za odgovornega storitve cestnoprometnega prekrška in mu je bila izrečena denarna kazen in stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,  
– zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je bila njegova zahteva za sodno varstvo zoper to odločbo zavržena in  
– zoper potrdilo Upravne enote, s katerim ta ugotavlja, da je pritožnik oddal vozniško dovoljenje in ga obvešča, na kakšen način lahko pridobi novo vozniško dovoljenje.  
 
 
B. – I. 
 
2. Z izpodbijanim sklepom je Vrhovno sodišče kot nedovoljeno zavrglo zahtevo pritožnika za sodno varstvo, vloženo zoper pravnomočno odločbo o prekršku. Pri tem se je sklicevalo na 2. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 24/01 – ZP-M), s katerim so bili črtani členi, ki so dopuščali vlaganje zahtev za sodno varstvo. Pritožnik navaja, da je taka odločitev protiustavna in se sprašuje, kdo mu zagotavlja sodno varstvo. Z navedenim smiselno zatrjuje kršitev prvega odstavka 23. člena Ustave.  
 
3. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-117/93 z dne 20. 2. 1995 (Uradni list RS, št. 13/95 in OdlUS IV, 10) sprejelo stališče, da je treba sodnike za prekrške šteti za del sodne oblasti. Na navedeno odločitev se Ustavno sodišče sklicuje tudi v tej zadevi in ugotavlja, da za kršitev prvega odstavka 23. člena Ustave v obravnavanem primeru očitno ne gre.  
 
4. Ker je ugotovilo, da za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnik, očitno ne gre, Ustavno sodišče ustavne pritožbe zoper sklep Vrhovnega sodišča ni sprejelo v obravnavo (1. točka izreka).  
 
 
B. – II. 
 
5. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Ker pritožnik ni izkazal, da bi zoper prvostopenjsko odločbo o prekršku izčrpal pritožbo kot redno pravno sredstvo, za obravnavanje ustavne pritožbe v tem delu niso izpolnjene procesne predpostavke. Zato jo je Ustavno sodišče zavrglo (prva alineja 2. točke izreka). 
 
6. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo tudi zoper potrdilo Upravne enote o oddaji vozniškega dovoljenja. Ta ni posamičen akt po prvem odstavku 50. člena ZUstS, s katerim bi bilo odločeno o kakšni pritožnikovi pravici ali obveznosti. Ker je ustavna pritožba zoper tak akt nedopustna, jo je Ustavno sodišče zavrglo (druga alineja 2. točke izreka). 
 
 
B. – III. 
 
7. Pritožnik smiselno podrejeno vlaga tudi pobudo za oceno ustavnosti 117. in 120 člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 21/02 in 67/02 – ZVCP). Te podrejene pobude sodišče ni presojalo, saj ZUstS ne omogoča, da bi pritožnik ob vložitvi ustavne pritožbe podrejeno predlagal presojo ustavnosti zakona. Če bi Ustavno sodišče v postopku preizkusa ustavne pritožbe ugotovilo, da izpodbijana odločba temelji na protiustavnem zakonu, bi samo začelo postopek za oceno njegove ustavnosti (drugi odstavek 59. člena ZUstS). 
 
 
C. 
 
8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena, druge alineje prvega odstavka 55. člena in prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
2. 6. 2003
Datum odločitve:
22. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24407

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser