Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-396/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.396.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 57/2002 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 529/2001 z dne 13. 9. 2001 in s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 23/98 z dne 12. 4. 2001
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 57/2002 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 529/2001 z dne 13. 9. 2001 in s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 23/98 z dne 12. 4. 2001 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker niso izpolnjene procesne predpostavke (pritožnik ni izkazal pravnega interesa), je bilo treba ustavno pritožbo zavreči. 
Geslo:
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
 
Up-396/03-9 
22. 2. 2005  
 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z. Z., na seji senata dne 11. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 57/2002 z dne 13. 3. 2003 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. Kp 529/2001 z dne 13. 9. 2001 in s sodbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. K 23/98 z dne 12. 4. 2001 se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pritožnik je bil s prvostopenjsko sodbo spoznan za krivega kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 133. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – KZ). Izrečena mu je bila pogojna obsodba, v kateri mu je sodišče v okviru preizkusne dobe enega leta določilo kazen enega meseca zapora. Višje sodišče je pritožbi pritožnika in njegovega zagovornika zavrnilo. Z izpodbijano sodbo je Vrhovno sodišče zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnilo kot neutemeljeno. 
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi uveljavlja kršitev 22. člena in druge alineje 29. člena Ustave. Navaja, da ni bilo zagotovljeno nepristransko sojenje, ker je sodišče kljub utemeljenemu pritožnikovemu opravičilu opravilo glavno obravnavo in mu sodilo v nenavzočnosti. S tem naj bi mu sodišče kršilo pravico do obrambe, saj ni mogel biti soočen z obremenilnimi pričami. 
 
3. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Eden od pogojev za vložitev ustavne pritožbe je obstoj pritožnikovega pravnega interesa. Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic in pravnih interesov, mora ves čas postopka izkazovati pravni interes. Pritožnik mora kot verjetno izkazati, da bi ugoditev njegovi ustavni pritožbi pomenila zanj določeno pravno korist, to je izboljšanje njegovega pravnega položaja, ki je brez tega ne bi mogel doseči. 
 
4. Pritožniku je bila izrečena pogojna obsodba. Ta je bila po podatkih, ki jih je Ustavnemu sodišču posredovalo Ministrstvo za pravosodje, izbrisana iz kazenske evidence dne 28. 6. 2004. S tem so prenehale vse pravne posledice obsodbe in pritožnik velja za neobsojenega (tako Ustavno sodišče že v sklepu št. Up-94/02 z dne 21. 10. 2004, ki se prilaga). Ker pritožnik ne zatrjuje, da bi mu z izrečeno pogojno obsodbo nastale kakšne posledice, se z morebitno ugoditvijo ustavni pritožbi njegov pravni položaj ne bi izboljšal. Ker pritožnik ne izkazuje pravnega interesa, je bilo treba njegovo ustavno pritožbo zavreči. 
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena ZUstS v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
14. 6. 2003
Datum odločitve:
22. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24408

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser