Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-820/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.820.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Su 220100/2004-660 z dne 26. 10. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Su 220100/2004-660 z dne 26. 10. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker pritožnik ni izkoristil niti rednega pravnega sredstva, je bilo treba ustavno pritožbo iz razloga neizčrpanosti pravnih sredstev zavreči. 
Geslo:
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
 
Up-820/04-6 
22. 2. 2005  
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 11. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Su 220100/2004-660 z dne 26. 10. 2004 se zavrže. 
 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Novi Gorici, s katerim ni bilo ugodeno njegovi zahtevi za izločitev predsednika razpravljajočega senata. Pritožnik predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani sklep razveljavi in na podlagi 58. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega akta. 
 
2. Po prvem odstavku 51. člena ZUstS se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. Sklep, s katerim se po vložitvi obtožbe zavrne zahteva za izločitev sodnika, se po četrtem odstavku 42. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – ZKP) lahko izpodbija samo v pritožbi zoper sodbo. Iz vsebine ustavne pritožbe in pritožnikovih navedb izhaja, da je kazenski postopek v fazi glavne obravnave. Pritožnik bo zato morebitne kršitve človekovih pravic, ki naj bi mu bile storjene z izpodbijanim sklepom, lahko uveljavljal šele v ustavni pritožbi zoper sodbo po njihovem poprejšnjem uveljavljanju v pravnih sredstvih, ki jih zakon daje zoper sodbo. Ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep je zato očitno prezgodnja, saj niti redna pravna sredstva še niso mogla biti izčrpana. 
 
3. Ker ni podana procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
 
4. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča, razen sodnicama Krisper Kramberger in Modrijan. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
14. 12. 2004
Datum odločitve:
22. 2. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24410

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser