Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
P-1/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:P.1.05
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odmero komunalnega prispevka priprave in opremljanja stavbnega zemljišča parc. št. 1771 k.o. Ž. - grad je pristojna Mestna občina Maribor.
Evidenčni stavek:
Ker je med postopkom pričel veljati Zakon o stavbnih zemljiščih, ki je v drugem odstavku 57. člena določil, da se že začeti postopki za odmero komunalnega prispevka končajo po dosedanjih predpisih, to pri odločanju v upravnem postopku pomeni, da se predpisi, ki so veljali v času uveljavitve navedenega zakona uporabljajo, dokler odločba v upravnem postopku ni dokončna. Kadar pa se v postopku s pravnimi sredstvi odločba odpravi, je za izdajo nove odločbe v ponovljenem postopku na prvi stopnji pristojen organ po predpisih, ki veljajo v času ponovnega odločanja.  
Geslo:
1.3.52.1.1 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med državo in lokalnimi skupnostmi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
Pravna podlaga:
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-1/05-5 
3. 3. 2005 
ODLOČBA 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo, začetem na zahtevo Mestne občine Maribor, na seji dne 3. marca 2005 
 
 
odločilo: 
 
 
Za odmero komunalnega prispevka priprave in opremljanja stavbnega zemljišča parc. št. 1771 k.o. Ž. - grad je pristojna Mestna občina Maribor.  
 
 
Obrazložitev 
 
 
A. 
 
1. Mestna občina je vložila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med državo in lokalno skupnostjo. Iz navedb v zahtevi izhaja, da je Upravna enota Maribor (v nadaljevanju UE) z odločbo št. 351-05-295/95-300 dne 29. 5. 2000 odmerila investitorki družbi SKB – A. A., d.o.o., Z., komunalni prispevek. Zoper to odločbo naj bi se investitorka pritožila, vendar naj bi ji drugostopenjski organ zavrnil pritožbo. V upravnem sporu naj bi Upravno sodišče odločbo drugostopenjskega organa odpravilo zaradi stvarne nepristojnosti. Zato naj bi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (v nadaljevanju Ministrstvo) odpravilo odločbo UE ter zadevo odstopilo Mestni občini Maribor. Predlagateljica navaja, da je bil postopek odmere komunalnega prispevka uveden na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list št. SRS, 18/84 in nasl. – v nadaljevanju ZSZ84), ki je med postopkom prenehal veljati. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in nasl. – v nadaljevanju ZSZ) pa naj bi v drugem odstavku 57. člena določal, da se že začeti postopki za odmero komunalnega prispevka končajo po dosedanjih predpisih. Zato Mestna občina meni, da se stvarna pristojnost med postopkom ne more spremeniti, saj bi sicer to moralo biti izrecno določeno v zakonu. Zato je na Ustavno sodišče naslovila zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti. Mestna uprava naj tudi sicer ne bi bila stvarno pristojna, ker je predlagateljica podelila javno pooblastilo Javnemu podjetju za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.  
 
 
B. 
 
2. Ustavno sodišče je na podlagi sedme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave in sedme alineje prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) pristojno, da odloča o sporih glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi. Za spore glede pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi se po določbi 62. člena ZUstS smiselno uporabljajo določbe 61. člena ZUstS. Po določbi drugega odstavka 61. člena ZUstS lahko, če pride do spora, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen. V tem primeru zavračata pristojnost Ministrstvo in predlagateljica zahteve Mestna občina Maribor. 
 
3. Iz listinskih dokazov, ki jih je predložila predlagateljica, izhaja, da je bil postopek odmere komunalnega prispevka uveden dne 2. 2. 1996 pri UE. V času uvedbe postopka je bila na podlagi 45. člena ZSZ84 v povezavi s 3. členom Zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95 in nasl. – ZPDF) pristojna UE, ki je v obravnavani zadevi odločila 13. 2. 1996. Drugostopenjski organ je o pritožbi zoper odločbo UE odločil dne 7. 1. 1998, torej v času, ko je že veljal ZSZ, na podlagi katerega je bila spremenjena stvarna pristojnost za odločanje o komunalnem prispevku. Ministrstvo je odločbo UE odpravilo in jo vrnilo v ponoven postopek. V ponovljenem postopku sta ponovno odločala UE in Ministrstvo. Upravno sodišče je odločbo Ministrstva dne 11. 5. 2004 odpravilo in mu zadevo vrnilo v ponoven postopek. Ministrstvo je dne 25. 8. 2004 odločilo, da se odločba UE, izdana v ponovljenem postopku, odpravi in zadeva odstopi Mestni upravi Mestne občine Maribor v pristojno reševanje. Mestna občina zatrjuje, da se stvarna pristojnost med postopkom ne more spremeniti. 
 
4. Med postopkom je pričel veljati ZSZ, ki je v drugem odstavku 57. člena določil, da se že začeti postopki za odmero komunalnega prispevka končajo po dosedanjih predpisih. To glede pristojnosti za odločanje v upravnem postopku pomeni, da se predpisi, ki so veljali v času uveljavitve ZSZ, uporabljajo, dokler odločba v upravnem postopku ni dokončna. Če pa se v postopku s pravnimi sredstvi odločba odpravi, je za izdajo nove odločbe v ponovljenem postopku na prvi stopnji pristojen organ po predpisih, ki veljajo v času ponovnega odločanja.  
 
5. Glede na navedeno je odmera komunalnega prispevka v pristojnosti Mestne občine Maribor.  
 
C. 
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena ZUstS 
in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Mestna občina Maribor
Datum vloge:
10. 1. 2005
Datum odločitve:
3. 3. 2005
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Objava:
Dokument:
US24417

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser