Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-558/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.558.03
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 505/2003 z dne 1. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. 6-Kpr 212/2003 z dne 18. 7. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 505/2003 z dne 1. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. 6-Kpr 212/2003 z dne 18. 7. 2003 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ker z izpodbijanima sklepoma očitno niso bile kršene človekove pravice, kakor jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. 
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 22, 23, 25, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-558/03-8 
8. 3. 2005  
 
 
 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 24. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 505/2003 z dne 1. 8. 2003 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. 6-Kpr 212/2003 z dne 18. 7. 2003 se ne sprejme. 
 
Obrazložitev 
 
 
A. 
 
1. Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru je z izpodbijanim sklepom pritožniku, ki je v priporu, odredila nadzor pisemskih in drugih pošiljk ter drugih stikov z osebami zunaj zavoda za prestajanje zaporne kazni. Zunajobravnavni senat Okrožnega sodišča je pritožbo zoper navedeni sklep zavrnil kot neutemeljeno. 
 
2. Pritožnik zatrjuje kršitev 22. člena (enako varstvo pravic) in 23. člena Ustave (pravica do sodnega varstva). Kršitev pravic očita drugostopenjskemu sklepu, v katerem naj ne bi bilo odgovorjeno na pritožbene navedbe. Pritožniku naj ne bi bilo odgovorjeno, ali ima dejstvo, da se zoper pritožnika vodi kazenski postopek, preventivni učinek. Prav tako naj ne bi bilo odgovorjeno na navedbe pritožnika, da okoliščine v njegovem dosedanjem življenju ne kažejo na ponovitveno nevarnost. Ponovitvena nevarnost naj bi bila opredeljena samo abstraktno. 
 
B. 
 
3. Obrazložena sodna odločba je bistveni del poštenega sodnega postopka, ki ga zagotavlja 22. člen Ustave. Iz te ustavne določbe izhaja dolžnost sodišča, da se seznani z navedbami strank, prouči njihovo dopustnost in pravno relevantnost ter se do njih, če so za odločitev bistvene in niso očitno neutemeljene, v obrazložitvi svoje odločbe opredeli. Pri tem ni vedno nujno, da se sodišče do navedb stranke opredeli izrecno, temveč zadostuje, da odgovor smiselno izhaja iz obrazložitve. Navedena procesna jamstva so stranki zagotovljena tudi v pritožbenem postopku in izhajajo iz 25. člena Ustave. Vendar pa ni treba, da bi bila obrazložitev odločbe instančnega sodišča, kadar se to strinja z razlogi prvostopenjskega sodišča, tako široka kot obrazložitev sodišča prve stopnje. 
 
4. Očitek, da drugostopenjsko sodišče ni odgovorilo na pritožbene navedbe, ni utemeljen. Iz obrazložitve drugostopenjske odločbe izhaja, da je drugostopenjsko sodišče ustrezno ocenilo navedbe v pritožbi, se do njih opredelilo in svojo odločitev obrazložilo. Okrožno sodišče je v zvezi s pritožbeno navedbo, da ponovitvena nevarnost ni konkretno izkazana, soglašalo z oceno preiskovalne sodnice ter tudi samo ponovno ugotovilo, da na ponovitveno nevarnost kaže tako teža očitanih kaznivih dejanj kot tudi način storitve, kar je v sklepu razumno utemeljilo. Kar zadeva pritožnikov očitek, da naj bi že samo dejstvo, da je zoper njega v teku kazenski postopek, učinkovalo preventivno, mu je Okrožno sodišče razumno odgovorilo, da upoštevaje težo kaznivih dejanj in načina storitve ni mogoče zaključiti, da bi na pritožnika zgolj dejstvo, da je v teku kazenski postopek, učinkovalo preventivno. Na pritožnikovo zgolj pavšalno sklicevanje na njegovo dosedanje življenje pa se Okrožnemu sodišču tudi ni bilo treba opredeliti. Glede na navedeno o kršitvi 22. oziroma 25. člena Ustave ni mogoče govoriti. 
 
5. V čem naj bi bila kršitev 23. člena Ustave, pritožnik ni navedel, zato je Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti. 
 
6. Ker z izpodbijanima sklepoma očitno niso bile kršene človekove pravice, kakor jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo. 
 
 
C. 
 
7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
20. 8. 2003
Datum odločitve:
8. 3. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US24421

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser