Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
Up-43/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.43.05
Akt:
Ustavna pritožba A. A.
– zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 312/2004 z dne 31. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 954/2004 z dne 23. 12. 2004 in
– zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 939/2004 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Kpr 325/2004 z dne 6. 12. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. – zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 312/2004 z dne 31. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 954/2004 z dne 23. 12. 2004 in – zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 939/2004 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Kpr 325/2004 z dne 6. 12. 2004 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker je ugotovilo, da niti glede izpodbijanega sklepa o zavrnitvi zahteve za izločitev dokazov niti glede sklepa o podaljšanju pripora ni izpolnjena procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v celoti zavrglo. 
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-43/05-4 
8. 3. 3005  
 
 
 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 24. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
Ustavna pritožba A. A.  
 
– zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 312/2004 z dne 31. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 954/2004 z dne 23. 12. 2004 in 
– zoper sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. Ks 939/2004 z dne 21. 12. 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. Kpr 325/2004 z dne 6. 12. 2004  
 
se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
 
1. Pritožnik izpodbija pravnomočen sklep preiskovalnega sodnika, s katerim je bila zavrnjena zahteva njegovega zagovornika za izločitev dokazov (prva alineja izreka) in pravnomočen sklep o podaljšanju pripora po vložitvi obtožnice iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti (druga alineja izreka). Zatrjuje kršitev 35., 37. in 29. člena Ustave. Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijana akta razveljavi, ugodi zahtevi za izločitev dokazov in pripor zoper pritožnika odpravi. Predlaga tudi, naj Ustavno sodišče do končne odločitve o ustavni pritožbi zadrži izvrševanje izpodbijanega sklepa o podaljšanju pripora.  
 
2. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.  
 
3. Z zavrnitvijo zahteve za izločitev dokazov v preiskavi obdolženec ne izgubi možnosti zahtevo ponoviti v nadaljnjih fazah kazenskega postopka – tudi v fazi glavne obravnave. Zato je procesna predpostavka za vložitev ustavne pritožbe iz prvega odstavka 51. člena ZUstS v takšnem primeru izpolnjena šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper sodbo ali drugo odločbo, s katero se kazenski postopek konča.  
 
4. Zoper sklep o podaljšanju pripora po vložitvi obtožnice lahko obdolženec na podlagi četrtega odstavka 420. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – ZKP) vloži zahtevo za varstvo zakonitosti. Pritožnik ni izkazal, da je izčrpal navedeno izredno pravno sredstvo.  
 
5. Ker je ugotovilo, da niti glede izpodbijanega sklepa o zavrnitvi zahteve za izločitev dokazov niti glede sklepa o podaljšanju pripora ni izpolnjena procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.  
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
19. 1. 2005
Datum odločitve:
8. 3. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24424

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser