Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-157/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.157.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Kopru št. Su 220100/2003 z dne 29. 12. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Kopru št. Su 220100/2003 z dne 29. 12. 2003 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
Geslo:
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Polno besedilo:
Up-157/04-4 
8. 3. 2005  
 
 
 
SKLEP 
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 24. februarja 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)  
 
sklenilo: 
 
 
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep predsednika Višjega sodišča v Kopru št. Su 220100/2003 z dne 29. 12. 2003 se zavrže. 
 
 
Obrazložitev 
 
 
 
1. Pritožnik z ustavno pritožbo izpodbija sklep predsednika Višjega sodišča v Kopru, s katerim je bila zavržena njegova zahteva za izločitev sodnice Okrajnega sodišča v Piranu, ki je bila tudi predsednica tega sodišča. Zatrjuje kršitev 23. in 25. člena Ustave. Predlaga obravnavo ustavne pritožbe pred izčrpanjem pravnih sredstev. Predlog obrazloži z navedbo, da gre za pomembno pravno vprašanje in da mu bodo ob morebitnem zavrženju ustavne pritožbe nastale nepopravljive posledice, saj mu morebitna ugotovitev Ustavnega sodišča o kršenju človekovih pravic po izčrpanju vseh pravnih sredstev ne bo več zagotavljala učinkovitega varstva.  
 
2. Ustavna pritožba se po določbi prvega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Po določbi drugega odstavka istega člena lahko Ustavno sodišče izjemoma odloča o ustavni pritožbi pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, če je zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika nepopravljive posledice.  
 
3. Zoper sklep, s katerim se zavrže zahteva za izločitev sodnika po petem odstavku 42. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP), ni pritožbe. Morebitne kršitve človekovih pravic, ki naj bi mu bile storjene z izpodbijanim sklepom, bo pritožnik lahko uveljavljal v rednih in izrednih pravnih sredstvih, ki jih daje ZKP zoper sodbo, v ustavni pritožbi pa šele po njihovem poprejšnjem uveljavljanju v navedenih pravnih sredstvih. Ustavna pritožba, vložena neposredno zoper izpodbijani sklep, je zato očitno prezgodnja. Ker zoper izpodbijano odločitev glede na navedeno še niso mogla biti izčrpana niti redna pravna sredstva, ni izpolnjena predpostavka za izjemno odločanje po drugem odstavku 51. člena ZUstS.  
 
4. Ker procesna predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev ni podana, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo. 
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.  
 
 
 
Predsednik senata 
dr. Zvonko Fišer 
 
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
1. 3. 2004
Datum odločitve:
8. 3. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24425

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser