Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15670 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-129/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.129.03
Akt:
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/99) , 6. čl.
Izrek:
Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/99) je, kolikor pod zaporedno številko 193 opredeljuje javno pot Dvorjane (Dvorana – Grajfoner) v dolžini 120 metrov, v neskladju z Ustavo. Občina Duplek mora neskladje iz prejšnje točke odpraviti v roku šestih mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da s pobudnikom sklene pravni posel za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne postopek razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne ceste.
Evidenčni stavek:
V obravnavanem primeru s pobudnikom ni bil sklenjen pravni posel za pridobitev zemljišč s strani občine. Zoper njega tudi ni bil izveden postopek razglasitve po določbah Zakona o urejanju prostora. Zato je določba občinskega odloka o opredelitvi javne poti v neskladju z 69. členom Ustave in ker nedopustno posega v lastninsko pravico, tudi v neskladju tudi s 33. členom Ustave. 
Geslo:
1.5.51.1.15.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ugotovitev, da je predpis v neskladju - Z ustavo.
1.5.51.1.16 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Poziv normodajalcu, da predpis uskladi z Ustavo/zakonom.
5.3.36 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67).
5.3.36.1 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67) - Razlastitev.
Pravna podlaga:
Člen 33, 67, Ustava [URS]
Člen 40.2, 48, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-129/03-14 
17. 2. 2005 
 
ODLOČBA 
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Branka Kocbeka iz Dupleka, ki ga zastopa Bojan Grubar, odvetnik v Mariboru, na seji dne 17. februarja 2005 
 
odločilo: 
 
1. Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/99) je, kolikor pod zaporedno številko 193 opredeljuje javno pot Dvorjane (Dvorana – Grajfoner) v dolžini 120 metrov, v neskladju z Ustavo.  
 
2. Občina Duplek mora neskladje iz prejšnje točke odpraviti v roku šestih mesecev od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije tako, da s pobudnikom sklene pravni posel za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne postopek razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne ceste. 
 
Obrazložitev 
 
 
A. 
 
1. Pobudnik izpodbija 6. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Duplek (v nadaljevanju Odlok), kolikor pod zaporedno številko 193 opredeljuje javno pot Dvorjane (Dvorana – Grajfoner) v dolžini 120 metrov, saj poteka po zemljiščih parc. št. 206/3 k.o. Dvorjane in parc. št. 206/05 k.o. Dvorjane, ki sta v njegovi lasti. Navaja, da o kategorizaciji te javne poti ni bil obveščen, čeprav sta njegovi zemljišči po 3. in 4. členu Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in nasl. – v nadaljevanju ZSZ) postali javno dobro. Tudi iz 2. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – v nadaljevanju ZJC) naj bi izhajalo, da javna cesta ne sme biti na zemljišču v zasebni lasti, ne da bi bil prej z lastnikom sklenjen pravni posel za pridobitev zemljišča ali zoper njega izveden zakoniti postopek razlastitve. Ker naj ne bi bil pozvan k sklenitvi pogodbe o prenosu lastninske pravice in ker zoper njega tudi ni bil uveden postopek razlastitve, je izpodbijana določba Odloka v neskladju s 37. členom Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), po katerem lahko omejitve uporabe, uživanja in razpolaganja z lastninsko pravico določi samo zakon. Izpodbijana določba Odloka naj bi bila zato v neskladju tudi s 33. in z 69. členom Ustave. 
 
2. Občina odgovarja, da ji 21. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLS) in Statut nalagata številne obveznosti. Pri tem naj bi javne ceste kategorizirala na podlagi 3. člena ZJC in Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 – v nadaljevanju Uredba). Ceste, katerih pretežna prometna funkcija je dostop do posameznih lokacij v zaključenih prostorskih enotah (ulice, stanovanjske ceste, industrijske ceste in druge dostopne ceste), naj bi se na podlagi šestega odstavka 4. člena ZJC kategorizirale kot javne poti. Sporna javna pot naj bi obstajala že od leta 1900, ker je ob njej studenec in prebivalci Dvorjan so imeli pravico zajemanja vode iz njega, vendar ga je pobudnik zaprl. Ta javna pot naj bi vodila tudi do stanovanjske hiše, ki nima druge dovozne poti. Krajevna skupnost Dvorjane naj bi jo asfaltirala, čeprav je pobudnik del njenega cestišča odstranil zato, da ga je tlakoval. Občina navaja, da je predlog kategorizacije sporne poti na podlagi Uredbe predložila v predhoden pregled in mnenje Direkciji Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju Direkcija), ki je preverila pravilnost uporabe meril za njeno kategorizacijo. Nepravilnosti naj ne bi ugotovila, zato je njeno kategorizacijo potrdila. Občina pojasnjuje, da je Ustavno sodišče iz podobnih razlogov že razveljavilo 6. člen Odloka, kolikor je opredeljeval javno pot pod zaporedno številko 94, vendar prizadeti sedaj nimajo zagotovljene javne poti. Za odpravo vseh težav z javnimi cestami naj bi namreč morala nameniti večji del proračunskih sredstev za geodetske in notarske storitve ter za plačilo odškodnin lastnikom zemljišč, zato se trudi in težave rešuje postopno.  
 
 
B. 
 
3. Pobudnik je priložil izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja, da je lastnik zemljišč parc. št. 206/3 k.o. Dvorjane in parc. št. 206/05 k.o. Dvorjane, po katerih poteka javna pot, kategorizirana z izpodbijano določbo Odloka, zato izkazuje pravni interes. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami. 
 
4. Odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo (1. člen). V 6. členu med javne poti v naseljih in med naselji pod zaporedno številko 193 opredeljuje javno pot Dvorjane (Dvorana – Grajfoner) v dolžini 120 metrov. Ta pot leži na zemljiščih, ki sta v lasti pobudnika.  
 
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Pri razlastitvi gre torej za poseg v lastninsko pravico v postopku, ki ga predpisuje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 – v nadaljevanju ZUreP-1). Gre za postopek, v katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem so zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina. 
 
6. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno, da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občine.  
 
7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-87/91 z dne 28. 1. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10) odločilo, da podzakonski akt o razglasitvi javne poti ne more imeti razlastitvenega učinka za zemljišča, na katerih je ta pot, ker je to v neskladju s 33. členom Ustave. Takšen učinek sta povzročali določbi 137. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 – ZZK) in 85. člena ZJC, ki ju je Ustavno sodišče razveljavilo z odločbo št. U-I-224/00 z dne 9. 5. 2002 (Uradni list RS, št. 50/02 in OdlUS XI, 73). Po navedenih določbah bi država ali občina zaradi dejstva, da je bilo zemljišče uporabljeno za cesto, z vpisom javnega dobra (ceste) v zemljiško knjigo postali lastnici teh zemljišč, čeprav jih pred tem nista pridobili s pravnim poslom ali po zakonito izvedenem razlastitvenem postopku. Kategorizacija javnih cest na zemljiščih v zasebni lasti torej sama po sebi ne more povzročiti prenosa lastninske pravice na teh zemljiščih. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne 20. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) tudi presodilo, da Občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena na zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana merila za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta merila, je Občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali po zakonito izvedenem razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče, na katerem je cesta zgrajena.  
 
8. V obravnavanem primeru s pobudnikom ni bil sklenjen pravni posel za pridobitev zemljišč s strani Občine. Zoper njega tudi ni bil izveden postopek razlastitve po določbah ZUreP-1. Zato je 6. člen Odloka v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 6. člen Odloka v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave.  
 
9. Glede na navedeno v 7. točki obrazložitve bi razveljavitev izpodbijane določbe Odloka lahko povzročila neustavno stanje. Ker gre za primer iz 48. člena ZUstS, je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek 48. člena ZUstS). Izpodbijana določba Odloka je v neskladju z Ustavo, ker je Občina opustila dolžno ravnanje. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev s pobudnikom sklene pravni posel za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da cesta ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z ZJC izpelje postopek za ukinitev javne ceste.  
 
 
C. 
 
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi drugega odstavka 40. in 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Branko Kocbek, Duplek
Datum vloge:
26. 5. 2003
Datum odločitve:
17. 2. 2005
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
ugotovitev – ni v neskladju z Ustavo/zakonom
Objava:
Uradni list RS, št. 29/05, Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št. 6/2005 in OdlUS XIV, 8
Dokument:
US24431

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser