Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-135/03
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:U.I.135.03
Akt:
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) (ZKP), 4. tč. 39., 4. odst. 83. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke 39. člena in četrtega odstavka 83. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže pobudo, če se pobudnik ni izjavil, ali vztraja pri pobudi in tako ni posredoval potrebnih pojasnil in podatkov, s katerimi bi utemeljil svoj pravni interes za odločanje na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču.  
Geslo:
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-135/03-10 
3. 3. 2005 
SKLEP 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Zdenka Fortunata iz Lucije na seji dne 3. marca 2005 
 
sklenilo: 
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke 39. člena in četrtega odstavka 83. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 – popr., 72/98, 6/99, 66/2000 in 111/01) se zavrže. 
 
Obrazložitev 
 
A. 
 
1. Pobudnik je v kazenskem postopku, ki teče zoper njega pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, predlagal izločitev predsednika senata, ker naj bi se ta seznanil dokazi, ki so bili pridobljeni na nezakonit način (predsednik senata je te dokaze s sklepom tudi izločil iz spisa), prav tako pa tudi izločitev predsednice sodišča, ki naj bi se z istimi dokazi seznanila kot članica zunajobravnavnega senata, ki je odločal o nekaterih vprašanjih v istem postopku. Predsednik Višjega sodišča v Kopru je pobudnikovo zahtevo zavrnil, saj naj bi zgolj dejstvo, da sta se predsednik senata in predsednica sodišča seznanila z dokazi, ki jih je predsednik senata nato izločil iz spisa, samo po sebi še ne pomenilo, da bi bile pri obeh sodnikih podane okoliščine, ki bi vzbujale dvom v njuno nepristranskost in bi zato obstajal razlog za izločitev na temelju šeste točke 39. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP). V obrazložitvi sklepa predsednik Višjega sodišča še navaja, da se pobudnik neutemeljeno sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-92/96 (Uradni list RS, št. 32/02 in OdlUS XI, 45). V omenjeni odločbi je Ustavno sodišče ugotovilo le, da je ZKP v neskladju z Ustavo, ker ne določa učinkovitega načina, s katerim bi preprečili, da bi se sodeči sodnik seznanil z obvestili, pridobljeni v predkazenskem postopku. V konkretnem primeru ne gre za takšna obvestila, temveč za dokaze, na katere se sodba ne sme opreti, ker so bili nezakonito pridobljeni. 
 
2. Po mnenju pobudnika iz navedene odločbe Ustavnega sodišča jasno izhaja, da sodnik, ki odloča o obtožbi, ni nepristranski, če se je seznanil z dokazi, ki bi morali biti izločeni iz spisa in se nanje sodna odločba ne more opirati. Ista oseba ne more izločati nedovoljenih dokazov, se z njimi nujno seznaniti in nato še nepristransko odločati o glavni stvari. Zato je dal pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke 39. člena in četrtega odstavka 83. člena ZKP, ker ne določata obvezne izločitve sodnika, ki odloča o glavni stvari. Takšna ureditev naj bi bila v nasprotju s pravico do nepristranskega sodnika iz prvega odstavka 23. člena Ustave ter s pravico do poštenega obravnavanja iz prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP) in 14. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, MP št. 7/71 – MPDPP). 
 
3. Pobuda je bila poslana Državnemu zboru, ki nanjo ni odgovoril, ter Ministrstvu za pravosodje, ki je posredovalo mnenje. V njem opozarja, da je bil ZKP po vložitvi pobude spremenjen in da je bil v novi 4. a točki 39. člena ZKP določen nov razlog za izločitev sodnika. V 83. členu ZKP je sedaj določeno, da dokaze, ki morajo biti izločeni, izloči že državni tožilec. Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da je pobuda zato neutemeljena in predlaga, naj jo Ustavno sodišče zavrne. Enako mnenje je nato posredovala še Vlada. 
 
 
B. 
 
4. Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 56/03 – v nadaljevanju ZKP – E) je bil izpodbijani predpis spremenjen tako, da je predvidena obvezna izločitev sodnika, ki se je seznanil z nedovoljenimi dokazi (z izjemo, če vsebina dokaza očitno ni takšna, da bi lahko vplivala na odločitev) – nova 4.a točka 39. člena ZKP. V spremenjenem 83. členu ZKP je sedaj določeno, da nedovoljene dokaze izloči že državni tožilec, če pa ta tega ni storil, pa preiskovalni sodnik oziroma sodnik, ki opravlja preiskovalna dejanja. V četrtem odstavku 83. člena ZKP je sedaj določena izjema, po kateri sme predsednik sodišča, ki odloča o zahtevi za izločitev sodnika, ter senat, ki odloča o pritožbi zoper odločitev o glavni stvari, pregledati in uporabiti izločene dokaze, če je to nujno zaradi ugotovitve, ali je podan razlog za izločitev sodnika.  
 
5. Če je zakon med postopkom prenehal veljati oziroma je bil usklajen z Ustavo, niso pa bile odpravljene posledice neustavnosti, lahko Ustavno sodišče po 47. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) ugotovi, da je bil v neskladju z Ustavo. Ker je bil ZKP, katerega 4. točko 39. člena in četrti odstavek 83. člena je pobudnik izpodbijal, spremenjen, ga je Ustavno sodišče pozvalo, naj sporoči, ali še vztraja pri pobudi, v primeru, da vztraja, pa naj tudi izkaže, da bi se zaradi morebitne ugotovitve neustavnosti izpodbijanih določb izboljšal njegov pravni položaj. 
 
6. Ker se pobudnik ni izjavil, ali vztraja pri pobudi, in tako ni posredoval potrebnih pojasnil in podatkov, s katerimi bi utemeljil svoj pravni interes za odločanje na podlagi 47. člena ZUstS, je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.  
 
 
C. 
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
Predsednik 
dr. Janez Čebulj 
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Zdenko Fortunat, Portorož
Datum vloge:
29. 5. 2003
Datum odločitve:
3. 3. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US24438

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser