Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
Up-674/04
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2005:Up.674.04
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT-VDP-106/04 z dne 16. 6. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Gornja Radgona št. Ekt-vd 2/2004 z dne 22. 4. 2004
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT-VDP-106/04 z dne 16. 6. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Gornja Radgona št. Ekt-vd 2/2004 z dne 22. 4. 2004 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Prvostopenjska in drugostopenjska odločba sta obrazloženi, zato očitki kršitve 22. in 25. člena Ustave niso utemeljeni in Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
5.3.13.3 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Dvostopenjska sodna pristojnost (25).
Pravna podlaga:
Člen 22, 25, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-674/04-7
22. 12. 2005
 
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. Ž., ki ga zastopa B. B., odvetnik v Z., na seji senata dne 9. decembra 2005 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
Ustavna pritožba A. A. zoper odločbo Senata za prekrške št. EKT-VDP-106/04 z dne 16. 6. 2004 v zvezi z odločbo Sodnika za prekrške Gornja Radgona št. Ekt-vd 2/2004 z dne 22. 4. 2004 se ne sprejme.
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. S prvostopenjsko odločbo je bila pritožniku kot vozniku začetniku izrečena stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, ker je v času dveh let s tremi pravnomočnimi odločbami o prekršku dosegel devet kazenskih točk. Senat za prekrške je pritožbo zavrnil kot neutemeljeno.
 
2. Pritožnik zatrjuje, da je prvostopenjska odločba neobrazložena, saj ne navaja, na podlagi katerih dejstev in okoliščin je Sodnik za prekrške pritožnika štel kot voznika začetnika; prav tako ne navaja, katero vozniško dovoljenje mu preneha. Senat za prekrške naj bi si na nedopusten način vzel pravico, da s svojo obrazložitvijo odpravlja napake in pomanjkljivosti prvostopenjske odločbe. Po mnenju pritožnika bi moral Senat za prekrške prvostopenjsko odločbo razveljaviti in vrniti v novo odločanje. Pritožniku naj bi bila kršena pravica do dvostopenjskega pravnega varstva. Predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani odločbi odpravi.
 
 
B.
 
3. Iz jamstva enakega varstva pravic (22. člen Ustave) izhaja med drugim zahteva, da so odločbe, s katerimi je pristojni organ odločil o posameznikovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih, obrazložene. Zoper take odločbe Ustava zagotavlja pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave), to jamstvo pa je lahko učinkovito le, če je odločba v vsaki bistveni točki obrazložena na tako konkreten (ne pavšalen, abstrakten, splošen) način, da je mogoča presoja njene pravne pravilnosti. Če je obrazložitev pomanjkljiva, so lahko pravna sredstva le navidezna. Stopnja podrobnosti, s katero mora biti obrazložena odločba, je zato določena s tistim, kar zahteva učinkovito pravno sredstvo zoper odločbo v vsakem posameznem primeru. Iz povedanega tudi izhaja, da mora organ, ki odloča v posamezni zadevi, obravnavati, ovrednotiti in obrazloženo sprejeti ali zavrniti trditve in stališča prizadete osebe, ki so postavljena v skladu s procesnimi določbami in ki niso očitno pravno nepomembna (tako že v odločbi št. Up-7/98 z dne 23. 9. 1998, OdlUS VII, 233).
 
4. Iz obrazložitve prvostopenjske odločbe so razvidne vse okoliščine, ki so bile podlaga za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi četrtega odstavka 29.a člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in nasl. ter Uradni list RS, št. 10/91 in nasl. – v nadaljevanju ZP). Iz obrazložitve drugostopenjske odločbe izhaja, da je Senat za prekrške ocenil vse navedbe v pritožbi, tudi tiste, ki jih pritožnik ponavlja v ustavni pritožbi, se do njih opredelil in svojo odločitev tudi obrazložil. Posebej je Senat za prekrške pojasnil, da je izrek prvostopenjske odločbe povsem jasen in razumljiv, saj iz njega izhaja, da se pritožniku na podlagi 29.a člena ZP izreka sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, ker je kot voznik začetnik v času dveh let dosegel devet kazenskih točk za prekrške, storjene z motornim vozilom B kategorije, pri tem pa izrek prvostopenjske odločbe v treh alinejah navaja vse tri pravnomočne odločbe, s katerimi so bile pritožniku izrečene kazenske točke v cestnem prometu. Prvostopenjska odločba tudi navaja, v kolikšnem številu so bile pritožniku izrečene kazenske točke in kdaj so posamezne odločbe o prekršku postale pravnomočne. Senat za prekrške je pojasnil, da iz prvostopenjske odločbe povsem jasno izhaja, da pritožniku s pravnomočnostjo preneha veljati tisto vozniško dovoljenje, s katerim je storil prekrške, to je vozniško dovoljenje št. 15094, ki ga je izdala Upravna enota Gornja Radgona dne 19. 12. 2001. Pritožnik si je to vozniško dovoljenje pridobil po tem, ko mu je bila že pravnomočno izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja z odločbo o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja Sodnika za prekrške Gornja Radgona št. Ekt vd 4/2000 z dne 30. 3. 2000, zato Senat za prekrške zavrača pritožbene navedbe o tem, da pritožnik ni voznik začetnik. Glede na navedeno so po oceni Ustavnega sodišča očitki pritožnika, s katerimi zatrjuje kršitev 22. in 25. člena Ustave, očitno neutemeljeni.
 
5. Ker z izpodbijanima odločbama očitno niso bile kršene človekove pravice, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
 
 
C.
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) v sestavi: predsednik senata dr. Zvonko Fišer ter člana dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejel z dvema glasovoma proti enem. Proti je glasoval sodnik Ribičič. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednik senata
dr. Zvonko Fišer
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
12. 10. 2004
Datum odločitve:
22. 12. 2005
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US25489

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser