Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
Up-78/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.78.06
Akt:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 576/2003 z dne 1. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 956/2002 z dne 26. 2. 2003
Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up 931/05 z dne 21. 12. 2005
Izrek:
Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 576/2003 z dne 1. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 956/2002 z dne 26. 2. 2003 se zavrže. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up 931/05 z dne 21. 12. 2005 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ker pritožnik ni izkazal, da bi šlo za posebno utemeljen primer za odločanje o prepozni ustavni pritožbi, je Ustavno sodišče pritožbo zavrglo.

Ker ustavna pritožba ni pravno sredstvo, s katerim bi bilo mogoče izpodbijati odločitve Ustavnega sodišča, jo je bilo treba zavreči.
Geslo:
1.4.52.6 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Rok za vložitev ustavne pritožbe.
1.4.52.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Akt, ki ne more biti predmet ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, 55.1.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-78/06-5
17. 3. 2006
 
SKLEP
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 28. februarja 2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba A. A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 576/2003 z dne 1. 6. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 956/2002 z dne 26. 2. 2003 se zavrže.
 
2. Ustavna pritožba A. A. zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up 931/05 z dne 21. 12. 2005 se zavrže.
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Pritožnik ponovno vlaga ustavno pritožbo zoper sodni odločbi iz prve točke izreka v zvezi s sklepom Ustavnega sodišča iz druge točke izreka. Prosi, naj Ustavno sodišče ustavno pritožbo zoper sodbi obravnava v skladu z določbami tretjega odstavka 52. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS). Meni, da gre v konkretnem primeru za pomembna pravna vprašanja, ki so povezana z varstvom lastnine, z enakopravnim obravnavanjem strank pred sodiščem in z načeli pravne države. Poleg tega pritožnik navaja, da prve ustavne pritožbe ni vložil pravočasno zaradi bolezni, starosti in nestrokovnih nasvetov na Upravni enoti. Ustavnemu sodišču predlaga, naj ustavni pritožbi ugodi in razveljavi sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča ter sklep Ustavnega sodišča o zavrženju ustavne pritožbe št. Up-931/05.
 
 
B.
 
2. Po prvem odstavku 52. člena ZUstS se ustavna pritožba vloži v 60 dneh od vročitve posamičnega akta, zoper katerega je mogoča ustavna pritožba. Po tretjem odstavku 52. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče v posebno utemeljenih primerih izjemoma odloča o ustavni pritožbi, ki je vložena po izteku šestdesetdnevnega roka.
 
3. Izjemnega obravnavanja ustavne pritožbe po tretjem odstavku 52. člena ZUstS pritožnik ne more doseči z zatrjevanjem, da ustavne pritožbe ni vložil pravočasno zaradi bolezni, starosti in nestrokovnih nasvetov. Pogoj, določen v tretjem odstavku 52. člena ZUstS, da gre za posebno utemeljen primer, se namreč nanaša na utemeljenost ustavne pritožbe po vsebini, ne pa na razloge, ki naj bi opravičevali zamudo pri vložitvi ustavne pritožbe. Pogoj za izjemno obravnavanje ustavne pritožbe kljub zamudi roka je, da je že iz ustavne pritožbe in priloženih listin mogoče zaključiti, da so bile z izpodbijanim aktom očitno hudo kršene pritožnikove človekove pravice ali temeljne svoboščine. Za tak primer pa v obravnavani zadevi ne gre. Zato je bilo treba ustavno pritožbo v tem delu zavreči iz tega razloga.
 
4. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne bi moglo obravnavati tudi če bi te pritožnikove navedbe štelo kot predlog za vrnitev v prejšnje stanje (prvi odstavek 22. člena Zakona o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 50/97 in nasl. – v nadaljevanju ZUS, v zvezi s 6. členom ZUstS). Iz podpisane povratnice Upravnega sodišča izhaja, da je pritožnik izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča prejel dne 30. 6. 2005. Dne 29. 8. 2005 se je iztekel rok za vložitev ustavne pritožbe. Naslednji dan je začel teči trimesečni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje, ki se je iztekel 30. 11. 2005. Predlog, vložen 20. 1. 2006, bi bil torej prepozen (četrti odstavek 22. člena ZUS v zvezi s 6. členom ZUstS).
 
5. Glede na to, da pritožnik predlaga tudi razveljavitev sklepa Ustavnega sodišča št. Up-931/05 z dne 21. 12. 2005, je Ustavno sodišče te navedbe štelo kot ustavno pritožbo zoper ta sklep. V tem delu pa je ustavna pritožba nedopustna. Ustavna pritožba namreč ni pravno sredstvo, s katerim bi bilo mogoče izpodbijati odločitve Ustavnega sodišča. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da odločb ali sklepov Ustavnega sodišča ne glede na to, ali so izdani v postopku ocene ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov ali v postopku ustavne pritožbe, ni mogoče izpodbijati z ustavno pritožbo (glej npr. sklep št. Up-331/98 z dne 4. 3. 1999, Uradni list RS, št. 17/99 in OdlUS VIII, 120). ZUstS v tretjem odstavku 55. člena tudi izrecno določa, da zoper odločitev senata, sprejeto v postopku preizkusa ustavne pritožbe, to je zoper odločitev o zavrženju, sprejemu ali nesprejemu ustavne pritožbe, pritožba ni dopustna. Zato je Ustavno sodišče ustavno pritožbo v tem delu zavrglo iz tega razloga.
 
C.
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje prvega odstavka 55. člena in prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
 
Predsednica senata
Milojka Modrijan
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
23. 1. 2006
Datum odločitve:
17. 3. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US26176

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser