Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
P-23/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:P.23.06
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 343, 344, 357, 358, 365, 380, 381, 382, 383 in 279, vse k. o. Ž. Ž., je pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.
Evidenčni stavek:
V obravnavani zadevi arondacijska odločba ni bila izdana. Izvedena ni bila niti prva faza arondacijskega postopka. Šlo je za pogodbeni prenos nepremičnin, ki so navedene v kupoprodajnih pogodbah z dne 24. 12. 1962 in z dne 1. 9. 1964. Zato je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo nepremičnin, ki so bile predmet teh pogodb, pristojno Okrajno sodišče.
Geslo:
1.2.51.7.1 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Spor o pristojnosti - Posameznik.
1.3.4.8 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Vrste postopkov - Postopek v sporih o pristojnosti.
1.3.52.1.3 - Ustavno sodstvo - Pristojnost - Odločitev - V sporu o pristojnosti - Med sodišči in drugimi državnimi organi.
1.5.51.3.3 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - Odločitve v drugih postopkih - Odločitev o tem, kateri organ je pristojen.
5.3.36.4 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67) - Privatizacija.
Pravna podlaga:
Člen 33, 67, Ustava [URS]
Člen 61.4, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
P-23/06-5
7. 6. 2006
ODLOČBA
 
Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Upravne enote Ruše, na seji dne 7. junija 2006
 
odločilo:
 
Za odločanje o zahtevi A. A. za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 343, 344, 357, 358, 365, 380, 381, 382, 383 in 279, vse k. o. Ž. Ž., je pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.
 
Obrazložitev
A.
 
1. Pravna prednica predlagateljice je pri takratnem Temeljnem sodišču v Mariboru, Enoti v Mariboru, vložila zahtevo za denacionalizacijo nepremičnin parc. št. 343, 344, 357, 358, 365, 380, 381, 382, 383 in 279, vse k. o. Ž. Ž. S sklepom št. Nz 603/2003 z dne 23. 2. 2006 se je Okrajno sodišče v Mariboru izreklo za nepristojno in zadevo odstopilo Upravni enoti Ruše. V obrazložitvi sklepa je navedlo, da pogodbi z dne 24. 12. 1962 in z dne 1. 9. 1964, sklenjeni med prejšnjo lastnico nepremičnin, tj. pravno prednico sedanje predlagateljice, in Kmetijsko zadrugo Selnica ob Dravi, ki ju predlagateljica v denacionalizacijskem postopku navaja kot podlagi za podržavljenje nepremičnin, nista pomenili samostojnih pravnih poslov, temveč naj bi šlo za arondacijska sporazuma.
 
2. Upravna enota v zahtevi za rešitev spora glede pristojnosti meni, da premoženje ni bilo podržavljeno v okviru arondacijskega postopka, in navaja, da sta bili pravni naslov za prehod premoženja v državno last kupoprodajni pogodbi z dne 24. 12. 1962 in z dne 1. 9. 1964, kar naj bi bilo razvidno tudi iz historičnih zemljiškoknjižnih izpiskov. Zato naj bi bila za odločanje o navedeni zahtevi za denacionalizacijo podana sodna pristojnost.
 
B.
 
3. Zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in nasl. – v nadaljevanju ZDen) deli pristojnost za odločanje o zahtevah za denacionalizacijo med upravne organe in sodišča. Če je bilo premoženje podržavljeno s predpisi, določenimi v 3. in 4. členu ZDen, so pristojni upravni organi (prvi odstavek 54. člena ZDen), če pa je premoženje prešlo v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti (5. člen ZDen), je za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo pristojno okrajno sodišče (56. člen ZDen).
 
4. Glede na to, da se je Okrajno sodišče v Mariboru izreklo za nepristojno, ker je štelo, da navedeni pogodbi z dne 24. 12. 1962 in z dne 1. 9. 1964 nista samostojna pravna posla, temveč sporazuma v okviru arondacije, in ker Upravna enota Ruše svojo pristojnost zavrača, ker meni, da sta bili prav ti pogodbi pravna naslova za prehod premoženja v državno last, je Ustavno sodišče o pristojnosti odločalo glede na pravno naravo obeh kupoprodajnih pogodb.
 
5. Določitev pristojnosti za reševanje konkretne denacionalizacijske zadeve je glede na trditve Okrajnega sodišča v Mariboru in Upravne enote Ruše odvisna od vprašanja, ali je pravni temelj za reševanje zahteve za denacionalizacijo 29. točka 3. člena ali 5. člen ZDen.
 
6. Ustavno sodišče je v zvezi z denacionalizacijo zemljišč, arondiranih na podlagi Temeljnega zakona o izkoriščanju kmetijskega zemljišča (Uradni list FLRJ, št. 43/59 in nasl. – TZIKZ), že opozorilo (odločba št. U-I-75/92 z dne 31. 3. 1994, Uradni list RS, št. 23/94 in OdlUS III, 27), da se je v nekaterih občinah arondacija izvajala tudi na podlagi sporazumov (pogodb), s katerimi so se arondanti in upravičenci do arondacije s pravnim poslom dogovorili za prenos zemljišč v državno last. Pravni naslov za prehod lastninske pravice na državo je bil v teh primerih pravni posel, podlaga za denacionalizacijo pa 5. člen ZDen.
 
7. Taka je tudi obravnavana zadeva. Nepremičnine, ki so predmet denacionalizacije, so prešle v državno last na podlagi obeh navedenih kupoprodajnih pogodb. Obe pogodbi sta bili tudi podlaga za odpis teh nepremičnin iz enega zemljiškoknjižnega vložka (št. 21 k. o. Gerečja vas) v druga zemljiškoknjižna vložka (št. 291 in št. 19 iste k. o.). Ne glede na dejstvo, da je v 5. točki pogodbe z dne 24. 12. 1962 navedeno, da se prenos lastninske pravice "nad zemljišči iz te pogodbe izvrši v okviru arondacijskega postopka, ki ga je predlagala KZ Selnica ob Dravi …" in v opombi na prvi strani kupoprodajne pogodbe z dne 1. 9. 1964 med drugim tudi, da bodo "kupljena zemljišča služila za zaokrožitev in ureditev kmetijskih zemljišč za družbeno proizvodnjo (arondacijo)…", iz spisa Okrajnega sodišča v Mariboru št. Nz 603/2003 ni razvidno, da bi bila izdana arondacijska odločba. To pomeni, da niti prva faza arondacijskega postopka ni bila izvedena.
 
8. V obravnavani zadevi je torej šlo za pogodbeni prenos nepremičnin, ki so navedene v kupoprodajnih pogodbah z dne 24. 12. 1962 in z dne 1. 9. 1964. Zato je podlaga za denacionalizacijo 5. člen ZDen, za odločanje o zahtevi za denacionalizacijo pa pristojno Okrajno sodišče v Mariboru (prvi odstavek 56. člena ZDen).
 
C.
 
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnica in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Upravna enota Ruše
Datum vloge:
26. 4. 2006
Datum odločitve:
7. 6. 2006
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
določitev pristojnega organa
Objava:
Dokument:
US26200

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser