Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15193 odločitev)

Opravilna št.:
Up-898/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.898.05
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2005 z dne 29. 6. 2005 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 492/2004 z dne 11. 3. 2005
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2005 z dne 29. 6. 2005 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 492/2004 z dne 11. 3. 2005 se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Upravnemu sodišču, ki je zavrglo tožbo, ker je glede na podatke v upravnem spisu o vročitvi drugostopne upravne odločbe in glede na datum vložitve tožbe, očitno pretekel zakonski rok za vložitev tožbe, ni mogoče očitati kršitve 22. in četrtega odstavka 15. člena Ustave.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
Pravna podlaga:
Člen 22, Ustava [URS]
Člen 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-898/05-7
3. 7. 2006
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 20. junija 2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 508/2005 z dne 29. 6. 2005 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. U 492/2004 z dne 11. 3. 2005 se ne sprejme.
 
Obrazložitev
A.
 
1. Upravno sodišče je s sklepom, navedenim v izreku, zavrglo tožbo pritožnika zoper odločbo Ministrstva za okolje, prostor in energijo (v nadaljevanju MOPE) št. 363-01-15/2004[1] z dne 20. 10. 2004, s katero je to odpravilo delno odločbo Upravne enote Maribor št. 363-05-5/93- 343 z dne 26. 2. 2004. Upravna enota je z navedeno delno odločbo denacionalizacijskim upravičencem vrnila del podržavljenega premoženja v obliki odškodnine v obveznicah Slovenske odškodninske družbe, del denacionalizacijskega zahtevka pa je bil zavrnjen. Upravno sodišče je tožbo zavrglo, ker je štelo, da je bila vložena prepozno. Pri tem je navedlo, da iz upravnega spisa izhaja, da je bila odločba upravnega organa druge stopnje pritožniku vročena dne 30. 10. 2004, tožba pa je bila oddana priporočeno na pošto dne 3. 12. 2004, torej po izteku zakonskega roka. Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo pritožnika zoper tako odločitev Upravnega sodišča in potrdilo sklep nižjega sodišča o zavrženju tožbe. Strinjalo se je z ugotovitvijo Upravnega sodišča o tem, kdaj je bila pritožniku vročena odločba, ki jo je izpodbijal v upravnem sporu. Navedlo je tudi, da pritožnik niti ni ugovarjal, da te odločbe ni prejel dne 30. 10. 2004.
 
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje, da je navedeno odločbo upravnega organa druge stopnje prejel dne 3. 11. 2004, zaradi česar naj bi bila tožba, oddana na pošto dne 3. 12. 2004 pravočasna, in bi jo sodišče moralo obravnavati vsebinsko. Pri zatrjevanju pravočasne vložitve tožbe se sklicuje na vročilnico, ki naj bi dokazovala, da je odločbo upravnega organa druge stopnje prevzel na sedežu Upravne enote dne 3. 11. 2004. Sodiščema očita kršitev 22. člena in četrtega odstavka 15. člena Ustave. Pri zatrjevanju kršitve 22. člena Ustave še navaja, da ga Upravno sodišče ni seznanilo, da bo o pritožbi odločalo Vrhovno sodišče. Temu pa očita tudi, da sklep ne vsebuje pravnega pouka o vložitvi ustavne pritožbe.
 
 
B.
 
3. Odločitev Upravnega sodišča, da zavrže tožbo pritožnika, je odločitev procesnopravne narave. Pravilnosti take odločitve Ustavno sodišče praviloma ne preizkuša. Z vidika zatrjevane kršitve pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) bi odločitev o zavrženju tožbe lahko pomenila kršitev Ustave takrat, kadar bi bila tako očitno napačna, da bi ji lahko očitali samovoljnost. V pritožnikovem primeru bi tak očitek lahko bil podan, če Upravno sodišče za zavrženje tožbe v podatkih v spisu ne bi imelo podlage ter če svoje odločitve ne bi pojasnilo. Smiselno enako velja za odločitev Vrhovnega sodišča.
 
4. Ustavno sodišče je pridobilo spis zadeve, v kateri sta bila izdana izpodbijana sklepa. Na hrbtni strani odločbe MOPE št. 363-01-15/2004 z dne 20. 10. 2004, ki se nanaša na delno določbo Upravne enote Maribor št. 363-05-5/93-343 z dne 26. 2. 2004 (in je shranjena pod oznako "sod21"), ni vročilnice s podpisom pritožnika z datumom 3. 11. 2004. Na hrbtni strani te odločbe drugostopnega upravnega organa sta prilepljeni vročilnici s podpisom osebe iz Slovenske odškodninske družbe (z datumom 2. 11. 2004) in pritožnika z datumom 30. 10. 2004. Vročilnica s podpisom pritožnika z datumom 3. 11. 2004 je prilepljena na odločbi MOPE št. 363-01-15/2004 (shranjeni pod oznako "sod19") z dne 20. 10. 2004, ki se nanaša na dopolnilno odločbo Upravne enote Maribor št. 36305-5/93-343 z dne 26. 7. 2004.
 
5. Tožba, o kateri je odločalo Upravno sodišče, je bila oddana na pošto s priporočeno pošiljko 3. 12. 2004. Ob upoštevanju tega datuma (ki ni sporen) in glede na prej navedeni podatek o datumu vročitve izpodbijane odločbe drugostopnega upravnega organa (30. 10. 2004) je torej sodišče, glede na zakonski rok za vložitev tožbe, imelo podlago za svojo odločitev. Pritožniku pa je tudi pojasnilo, da je treba tožbo, ki je bila vložena po preteku 30 dnevnega roka, zavreči. Enaka pojasnila pa je dalo tudi Vrhovno sodišče. Tako se izkaže pritožnikov očitek o kršitvi 22. člena Ustave kot neutemeljen. Ker je bila tožba zavržena zaradi procesnih razlogov, tudi ni moglo priti do kršitve četrtega odstavka 15. člena Ustave, ki zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin pri vsebinski obravnavi uporabljenih pravnih sredstev.
 
6. Ker očitno ne gre za kršitev človekovih pravic, kot jih zatrjuje pritožnik, Ustavno sodišče njegove pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
 
C.
 
7. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejelo soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednica senata
Milojka Modrijan
 
Opomba:
[1]Odločba je shranjena z oznako "sod21".
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
14. 9. 2005
Datum odločitve:
3. 7. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US26270

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser