Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15378 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-318/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:U.I.318.05
Akt:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) (ZDen-B), 27. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik se pri utemeljevanju pravnega interesa ne more sklicevati na (zapuščinski) postopek, ki je bil pravnomočno končan pred vložitvijo pobude. Za utemeljitev pravnega interesa tudi ne zadostuje sklicevanje na odprt postopek, v katerem naj bi se ponovno odločalo o zapuščini in dedičih, ker sam odprt postopek še ne izkazuje, da bo v njem uporabljena izpodbijana določba Zakona o denacionalizaciji.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 14.2, 23, 33, 155.2, Ustava [URS]
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-318/05-7
14. 09. 2006
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Paula Otta iz Slovenj Gradca, ki ga zastopa Persea Cetin, odvetnica v Slovenj Gradcu, na seji dne 14. septembra 2006
 
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98) se zavrže.
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik navaja, da je bilo materi njegove žene z denacionalizacijsko odločbo, ki je postala pravnomočna v letu 1997, vrnjeno podržavljeno premoženje. Denacionalizacijska upravičenka je umrla leta 1969, njena hčerka (pobudnikova žena), pa leta 1987. Zatrjuje, da ga zapuščinsko sodišče v sklepu z dne 11. 3. 1999 ni upoštevalo kot dediča zaradi 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 65/98 – v nadaljevanju ZDen-B), ki je uveljavil drugačen krog dedičev, kot je sicer veljal pred to zakonsko spremembo. Po tem, ko je Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-138/99 z dne 18. 1. 2001 (Uradni list RS, št. 11/01 in OdlUS X, 1) razveljavilo to določbo ZDen-B, je vložil tožbo zaradi priznanja dedne pravice in izročitve dediščine zoper dediče, ki jim je bil ta status priznan v navedenem sklepu.
 
2. Za pobudnika je ustavno sporen 27. člen ZDen-B, ki določa, da se sodni in upravni postopki, ki do uveljavitve ZDen-B še niso pravnomočno končani, končajo po določbah ZDen-B. Ta določba naj bi bila zaradi svoje povezanosti z razveljavljeno določbo 20. člena ZDen-B v neskladju s prepovedjo povratne veljave zakona (drugi odstavek 155. člena Ustave) in naj bi posegla v pravico do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen Ustave). Z navedbo, da je po razveljavitvi 20. člena ZDen-B, ponovno pridobil pravico dedovati premoženje, ki je bilo vrnjeno ženini materi, pred tem pa zaradi 20. in 27. člena ZDen-B te pravice ni imel, utemeljuje trditev, da je 27. člen ZDen-B v neskladju z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave). S to ustavno določbo naj bi bil ta člen v neskladju tudi zato, ker posledično (zaradi povezave z 20. členom ZDen-B) pripelje do razlikovanja med dediči po Zakonu o dedovanju (Uradni list RS, št. 15/67 in nasl. – nadaljevanju ZD) in dediči po ZDen, glede na to, ali so v krvnem sorodstvu z denacionalizacijskim upravičencem ali ne. Pobudnik zatrjuje, da zaradi izpodbijane določbe prihaja do dolgotrajnih sporov, zaradi česar naj bi bila v neskladju s pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. člen Ustave).
 
3. Pobudnik pravni interes utemeljuje z navedbo, da je bil zaradi izpodbijanega 27. člena ZDen-B v zapuščinskem postopku [1] uporabljen kasneje sicer razveljavljeni 20. člen ZDen-B, ter z navedbo, da ima odprt (pravdni) postopek, v katerem zahteva, naj sodišče ugotovi, da je dedič po denacionalizacijski upravičenki.
 
4. Zapuščinski postopek, v katerem pobudnik ni bil udeležen kot dedič, je pravnomočno končan, zato se nanj za utemeljitev pravnega interesa za izpodbijanje 27. člena ZDen-B ni mogoče sklicevati. Pravnega interesa za izpodbijanje te določbe ZDen-B, ki jo pobudnik povezuje z določbo 20. člena istega Zakona, pa ni mogoče utemeljevati niti s sklicevanjem na odprt pravdni postopek. Ta postopek sam po sebi namreč ne izkazuje, da bi bil zaradi izpodbijane določbe ZDen-B prizadet pobudnikov položaj.
 
5. Ker pobudnik s svojimi navedbami ni izkazal pravnega interesa za izpodbijanje 27. člena ZDen-B, je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
 
Opomba:
[1] Pobudnik tega sicer izrecno ne navede, vendar je iz vsebine pobude razumljivo, da pri tem misli na tisti del zapuščinskega postopka, v katerem ni bil udeležen kot dedič, in ki se je končal s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu o dedovanju št. D 371/98 z dne 31. 3. 1999.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Paul Otto, Slovenj Gradec
Datum vloge:
24. 11. 2005
Datum odločitve:
14. 9. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US26400

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser