Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15606 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1027/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.1027.05
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 194/2004 z dne 14. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 140/2003-11 z dne 14. 11. 2003
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 194/2004 z dne 14. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 140/2003-11 z dne 14. 11. 2003 se ne sprejme. Pritožnika sama nosita stroške postopka z ustavno pritožbo.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo presoja le, ali so bile z izpodbijano odločitvijo kršene pritožnikove z ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine. Ustavne pritožbe zato ni mogoče utemeljiti s sklicevanjem na določbe Ustave, ki neposredno ne urejajo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče v postopku z ustavno pritožbo ne ugotavlja pravilnosti oziroma zakonitosti upravnih oziroma sodnih odločb, zato pritožnika s svojimi navedbami, ki po vsebini pomenijo le ugovor nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja oziroma zmotne uporabe prava, zatrjevanih kršitev nista izkazala. Zgolj pavšalnih očitkov pritožnikov o kršitvah ustavnih pravic pa Ustavno sodišče ne more preizkusiti.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
5.3.13.18 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Enakost orožij (22, 14).
5.3.13.13 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Neodvisnost 23).
5.3.13.14 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Procesna jamstva, pravica do obrambe in poštenega sojenja (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31) - Nepristranskost (23).
5.3.36 - Temeljne pravice - Državljanske in politične pravice - Pravica do lastnine (33, 67).
1.4.14.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stroški - Stroški postopka.
Pravna podlaga:
Člen 22, 23, 33, Ustava [URS]
Člen 34.1, 49, 55.2.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1027/05-9
22. 9. 2006
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. in B. B. iz Z., ki jo zastopa C. C., na seji senata dne 4. septembra 2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 194/2004 z dne 14. 7. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. U 140/2003-11 z dne 14. 11. 2003 se ne sprejme.
 
2. Pritožnika sama nosita stroške postopka z ustavno pritožbo.
 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Z izpodbijano sodbo je Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo zoper sodbo Upravnega sodišča o zavrnitvi tožbe pravne prednice pritožnikov zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je Ministrstvo zavrnilo pritožbo zoper odločbo Upravne enote Koper o zavrnitvi zahteve za denacionalizacijo podržavljenega zemljišča. Zahteva je bila zavrnjena, ker je bila vložena po izteku roka iz 64. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in nasl. – v nadaljevanju ZDen).
 
2. Pritožnika izpodbijani odločitvi očitata kršitve pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena, pravice do sodnega varstva iz 23. člena ter pravice do zasebne lastnine in dedovanja iz 33. člena Ustave, zatrjujeta pa tudi kršitev 15. in 71. člena Ustave. Ne strinjata se z ugotovitvijo, da je bila zahteva za denacionalizacijo nepremičnine parc. št. 4023/2 k. o. Č. vložena prepozno. Navajata, da je bila zahteva za denacionalizacijo vsega premoženja, ki je bilo podržavljeno njunemu pravnemu predniku, vložena pravočasno, to je dne 7. 12. 1993, in da zahtevi niso bile priložene le zemljiško- katastrske listine, iz katerih bi bilo razvidno, da podržavljena parc. št. 4023/2 k. o. Č. sedaj predstavlja parc. št. 177, 178 in del parc. št. 179 in 182/2 k. o. D. Zahtevane listine po 62. členu ZDen naj bi vlagateljica zahteve za denacionalizacijo, sicer pravna prednica pritožnikov, pričela zbirati, ko je prejela obvestilo upravnega organa prve stopnje o dopolnitvi vloge z dne 4. 5. 1994, za zemljišče parc. št. 4023/2 k. o. Č. pa je podržavljenje izkazala v »dokončno opredeljeni zahtevi« z dne 25. 5. 2001. Pritožnika menita, da sta tako upravni organ prve kot tudi upravni organ druge stopnje postopek vodila v nasprotju z določbami ZDen in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86 – ur. p. b. – ZUP/86.), upravnemu organu druge stopnje pa tudi očitata, da se v odločbi ni opredelil do bistvenih pritožbenih navedb. Predlagata, naj Ustavno sodišče njuno ustavno pritožbo sprejme, ji ugodi ter izpodbijani sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča razveljavi, zadevo vrne upravnemu organu prve stopnje v nov postopek ter odloči o stroških ustavne pritožbe v smislu 71. člena ZDen.
 
 
B.
 
3. V skladu s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) Ustavno sodišče izpodbijano sodno odločbo preizkusi le glede vprašanja, ali so bile z njo kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Zato ustavne pritožbe ni mogoče utemeljiti s sklicevanjem na določbe Ustave, ki neposredno ne urejajo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Člen 71 Ustave ne vsebuje nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, saj se nanaša na varstvo zemljišč, zato se nanj v ustavni pritožbi ni mogoče sklicevati. Prav tako Ustava v 15. členu, razen v četrtem odstavku, v katerem zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic in temeljih svoboščin in pravico do odprave posledic njihovih kršitev, neposredno ne ureja človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. Navedb, ki bi po vsebini pomenile zatrjevanje kršitve četrtega odstavka 15. člena Ustave, pa ustavna pritožba ne vsebuje.
 
4. Pritožnika zatrjujeta tudi kršitve pravic iz 22., 23. in 33. člena Ustave, vendar pa njune navedbe po vsebini pomenijo le ugovor nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja oziroma zmotne uporabe prava. Ustavno sodišče pa v postopku z ustavno pritožbo ne ugotavlja pravilnosti oziroma zakonitosti upravnih oziroma sodnih odločb. V skladu s prvim odstavkom 50. člena ZUstS presoja le, ali so bile z izpodbijano odločitvijo kršene pritožnikove z ustavo zagotovljene človekove pravice in temeljne svoboščine.
 
5. Vsi ostali očitki pritožnikov o kršitvah ustavnih pravic so pavšalni, zato jih Ustavno sodišče ni moglo preizkusiti.
 
6. Ker očitno ne gre za kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, kot jih zatrjujeta pritožnika, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo.
 
7. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči drugače. Navedena določba se po 49. členu ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v obravnavani zadevi ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno sodišče glede stroškov sklenilo, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.
 
 
C.
 
8. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prve alineje drugega odstavka 55. člena in prvega odstavka 34. člena v zvezi z 49. členom ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednica senata
Milojka Modrijan
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
27. 10. 2005
Datum odločitve:
22. 9. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
Objava:
Dokument:
US26424

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser