Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-308/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:U.I.308.06
Akt:
Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 – ur. p. b., 121/05 in 22/06 – ur. p. b.) (ZLV), 1. odst. 68. čl. in 106. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 – ur. p. b., 121/05 in 22/06 – ur. p. b.) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 106. člena Zakona o lokalnih volitvah se zavrne.
Evidenčni stavek:
Ker je Ustavno sodišče prvi odstavek 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV) že razveljavilo, pobudniki nimajo pravnega interesa za vložitev pobude za presojo ustavnosti navedene določbe.

Ker pobudniki za neustavnost 106. člena ZLV ne navajajo razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri odločanju v zadevi št. U-I-49/06 (odločba št. U-I-49/06 z dne 22. 6. 2006, Uradni list RS, št.70/06), je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.13 - Ustavno sodstvo - Postopek - Ponovna obravnava.
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
4.9 - Ustanove - Volitve in oblike neposredne demokracije.
5.2 - Temeljne pravice - Enakost (14.2).
1.4.10.6.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika - Izločitev na zahtevo sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 14.2, Ustava [URS]
Člen 25, 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-308/06-5
28. 9. 2006
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Lucije Mulej iz Radovljice, Matjaža Gostenčnika iz Slovenj Gradca in Igorja Ukmarja iz Šempetra pri Gorici, ki jih zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji, o. p., d. n. o., Ljubljana, na seji dne 28. septembra 2006
 
sklenilo:
 
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 68. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 72/05, 100/05 – ur. p. b., 121/05 in 22/06 – ur. p. b.) se zavrže.
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 106. člena Zakona o lokalnih volitvah se zavrne.
 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Pobudniki izpodbijajo določbi Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju ZLV), ki urejata vlaganje kandidatur neodvisnih list kandidatov za člane občinskega sveta (prvi odstavek 68. člena ZLV) in vlaganje kandidatur neodvisnih kandidatov za župana (106. člen ZLV).[1] Navajajo, da izpodbijana ureditev iz prvega odstavka 68. člena ZLV pomeni nedopusten poseg v pasivno volilno pravico, ki jo zagotavlja 43. člen Ustave. Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v neskladju z drugim odstavkom 42. člena Ustave (pravica do združevanja), ker naj bi izjemno zahtevni pogoji za kandidaturo s podporo volivcev pasivne volilne upravičence neutemeljeno silili, da svojo pasivno volilno pravico izvršujejo v okviru aktivnosti politične stranke. Neskladje prvega odstavka 68. člena ZLV z drugim odstavkom 14. člena Ustave utemeljujejo z navedbo, da izpodbijana določba neenako obravnava pasivne volilne upravičence, ki želijo kandidirati kot neodvisni kandidati, v primerjavi z volivci, ki kandidirajo na listah političnih strank. Neenako obravnavanje naj bi izhajalo tudi iz primerjave med ureditvijo kandidiranja neodvisnih kandidatov na lokalnih volitvah in ureditvijo kandidiranja neodvisnih kandidatov na volitvah v Državni zbor. V zvezi z vlaganjem kandidatur neodvisnih kandidatov za župana navajajo, da je izpodbijana ureditev v neskladju s 43. členom Ustave. Zatrjujejo tudi neskladje z drugim odstavkom 14. člena Ustave, ker naj bi izpodbijana ureditev postavljala v neenakopraven položaj neodvisne kandidate za župana v primerjavi z neodvisnimi kandidati za Predsednika Republike Slovenije.
B. – I.
 
2. V skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave in s prvim odstavkom 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) lahko da vsakdo pobudo za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem, če izkaže svoj pravni interes. Drugi odstavek 24. člena ZUstS določa, da je pravni interes za vložitev pobude podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno predlaga pobudnik, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
 
3. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče prvi odstavek 68. člena ZLV razveljavi. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-46/06 z dne 22. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 70/06) že razveljavilo prvi odstavek 68. člena ZLV, razen v delu, v katerem se na ta člen sklicuje 106. člen ZLV. Zaradi relativno kratkega obdobja, ki je preostalo do razpisa lokalnih volitev, je na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS določilo tudi način izvršitve odločbe. Glede na navedeno pobudniki nimajo (ne izkazujejo) pravnega interesa za vložitev pobude za presojo ustavnosti prvega odstavka 68. člena ZLV.
 
B. – II.
 
4. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-49/06 prav tako že presojalo pobudo za oceno ustavnosti 106. člena ZLV, vloženo iz vsebinsko enakih razlogov, kot jih v obravnavni zadevi navajajo pobudniki. Ugotovilo je, da je pobuda iz teh razlogov neutemeljena. Ker pobudniki za neustavnost izpodbijane določbe ne navajajo razlogov, ki jih Ustavno sodišče ne bi upoštevalo že pri prejšnjem odločanju, je Ustavno sodišče pobudo v tem delu zavrnilo kot očitno neutemeljeno.
 
5. Pobudniki v obravnavani zadevi zatrjujejo tudi neskladje izpodbijane določbe z drugim odstavkom 14. člena Ustave z vidika primerjave med ureditvijo kandidiranja neodvisnih kandidatov za župana in ureditvijo kandidiranja neodvisnih kandidatov za Predsednika republike. Vendar zgolj s temi navedbami pobudniki zatrjevanega neskladja ne morejo utemeljiti.
 
C.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena in drugega odstavka 26. člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Sodnica dr. Dragica Wedam Lukić je bila pri odločanju o tej zadevi izločena. Sklep je sprejelo soglasno.
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Opomba:
[1]Gre za določbi, ki sta bili spremenjeni z Zakonom o spremembah Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 121/05 – ZLV-F).
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Lucija Mulej, Radovljica in drugi
Datum vloge:
13. 6. 2006
Datum odločitve:
28. 9. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US26496

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser