Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-402/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:U.I.402.06
Akt:
Seznam kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v Občini Žirovnica dne 22. oktobra 2006
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Seznama kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v Občini Žirovnica dne 22. oktobra 2006 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Seznam kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta ni predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil. Zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti zaradi nepristojnosti zavrglo.
Geslo:
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-402/06-3
19. 10. 2006
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Janeza Zupana iz Žirovnice na seji 19. oktobra 2006.
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Seznama kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v Občini Žirovnica dne 22. oktobra 2006 se zavrže.
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija Seznam kandidatov za redne volitve članov občinskega sveta v Občini Žirovnica dne 22. oktobra 2006 (v nadaljevanju Seznam). Zatrjuje, da je v neskladju s 53. in s 74. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in nasl. – ZLV) ter s 43. členom Ustave.
 
2. Ustavno sodišče je po prvem odstavku 160. člena Ustave med drugim pristojno odločati o skladnosti zakonov z Ustavo, o skladnosti podzakonskih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni ter o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi.
 
3. Seznam, ki ga je izdala Občinska volilna komisija Občine Žirovnica, je seznam potrjenih list kandidatov po vrstnem redu, ki se določi z žrebom. To ni predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, ker ne vsebuje splošnih pravnih norm. Morebitne nepravilnosti, ki bi utegnile nastati v postopku potrjevanja list kandidatov in v postopku določanja seznamov potrjenih list kandidatov, lahko prizadeta stranka izpodbija s pravnimi sredstvi zoper posamičen akt.
 
4. Ker torej izpodbijani Seznam ni predpis ali splošni akt, je Ustavno sodišče pobudo zaradi nepristojnosti zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Janez Zupan, Žirovnica
Datum vloge:
17. 10. 2006
Datum odločitve:
19. 10. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US26552

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser