Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15378 odločitev)

Opravilna št.:
Up-36/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.36.06
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 797/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 665/2001 z dne 14. 5. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-319/00 z dne 15. 01. 2001 in s sklepom Upravne enote Škofja Loka št. DEN-321-660-270/93/MLR z dne 6. 6. 2000
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 797/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 665/2001 z dne 14. 5. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-319/00 z dne 15. 01. 2001 in s sklepom Upravne enote Škofja Loka št. DEN-321-660-270/93/MLR z dne 6. 6. 2000 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno pritožbo, ki jo vloži neupravičena oseba, Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Upravičenost za vložitev ustavne pritožbe.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-36/06-4
20. 10. 2006
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Lesne zadruge za A. A., z. o. o., Ž., ki jo zastopa B. B., odvetnica v Z., na seji senata dne 3. oktobra 2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
 
sklenilo:
 
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 797/2003 z dne 6. 10. 2005 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. U 665/2001 z dne 14. 5. 2003, z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 464-319/00 z dne 15. 01. 2001 in s sklepom Upravne enote Škofja Loka št. DEN-321-660-270/93/MLR z dne 6. 6. 2000 se zavrže.
 
 
Obrazložitev
 
1. Ustavna pritožnica navaja, da gre pri njej za zadrugo, vzpostavljeno po tretji točki prvega odstavka 66. člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/97 in nasl. – ZZad), katere ustanovitelji so člani Sodarske zadruge za Selško dolino na Češnjici (v nadaljevanju Zadruga) in njihovi pravni nasledniki. Izpodbija odločbe sodišč in upravnih organov, s katerimi je bilo odločeno o denacionalizacijskem zahtevku Zadruge ter njenih članov. Upravni organ prve stopnje je zahtevek zavrgel, taka odločitev pa je postala pravnomočna z izpodbijano sodbo Vrhovnega sodišča.
 
2. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki jih določa ta zakon, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil, kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Akti, ki jih taka oseba izpodbija, se morajo nanašati nanjo. Z izpodbijanimi akti ni bilo odločeno o pravicah in obveznostih ustavne pritožnice, pač pa o denacionalizacijskemu zahtevku Zadruge in njenih članov. Ker ustavna pritožnica ni bila stranka v postopku, v katerem so bile izdane izpodbijane odločbe, je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrglo.
 
3. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi tretje alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
 
Predsednica senata
Milojka Modrijan
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
11. 1. 2006
Datum odločitve:
20. 10. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US26612

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser