Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15378 odločitev)

Opravilna št.:
Up-1200/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2006:Up.1200.05
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št I Up 1413/2002 z dne 23. 6. 2005
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št I Up 1413/2002 z dne 23. 6. 2005 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Kadar sodišče razveljavi sodno odločbo nižjega sodišča in zadevo vrne temu v ponovno odločanje, je postopek še odprt, pravna sredstva pa so v takem primeru še neizčrpana. Ustavno sodišče ustavno pritožbo, ki se vloži pred izčrpanjem pravnih sredstev, zavrže.
Geslo:
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 55.1.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-1200/05-9
20. 10. 2006
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe A. A. iz Ž. na seji senata dne 3. oktobra 2006 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
sklenilo:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št I Up 1413/2002 z dne 23. 6. 2005 se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Upravni organ prve stopnje je zavrgel predlog pritožnice – najemnice stanovanja in poslovnega prostora – za obnovo denacionalizacijskega postopka, v katerem sta bili ti nepremičnini vrnjeni prejšnji lastnici. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je njeno pritožbo zavrnilo. Upravno sodišče je njeni tožbi ugodilo, odpravilo odločbo MOP in zadevo vrnilo ministrstvu v ponoven postopek. Vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi dedičev denacionalizacijske upravičenke, sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo nižjemu sodišču v ponoven postopek.
 
2. Pritožnica je vložila ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to sodišče razveljavilo sodbo Upravnega sodišča in zadevo vrnilo v novo sojenje. Ustavna pritožba je bila vložena dne 9. 12. 2005, dan pred tem pa je v zadevi ponovno odločilo tudi Upravno sodišče, ki je v ponovljenem postopku zavrnilo tožbo pritožnice. Zoper tako odločitev je pritožnica vložila pritožbo.
 
3. Pritožnica izpodbija v izreku navedeni sklep Vrhovnega sodišča in zatrjuje kršitev drugega odstavka 14. člena Ustave, 22. in 23. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št 7/94 – EKČP).
 
4. Po prvem odstavku 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) se lahko ustavna pritožba vloži šele, ko so izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva. V obravnavani zadevi pritožnica vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to razveljavilo sodbo Upravnega sodišča in zadevo vrnilo v novo sojenje. Kadar sodišče razveljavi sodno odločbo nižjega sodišča in zadevo vrne nižjemu sodišču v novo sojenje, imajo stranke še vedno možnost svoje zahtevke (oziroma ugovore zoper zahtevke) utemeljevati tudi z razlogi, ki se nanašajo na varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zato ustavna pritožba zoper sodne odločbe o razveljavitvi sodnih odločb in vrnitev zadeve v novo sojenje ni dovoljena, saj pravna sredstva, s katerimi pritožnik lahko doseže varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, še niso izčrpana. Ustavno pritožbo je mogoče vložiti šele, ko so izčrpana pravna sredstva v ponovljenem postopku.
 
5. Glede na navedeno ustavna pritožba zoper izpodbijani sklep ni dovoljena in jo je treba zavreči.
 
6. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. člena ZUstS ter na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata Milojka Modrijan ter člana dr. Janez Čebulj in Lojze Janko. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila v skladu z določbo četrtega odstavka 55. člen ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednica senata
Milojka Modrijan
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
9. 12. 2005
Datum odločitve:
20. 10. 2006
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US26613

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser