Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
Up-294/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:Up.294.06
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. IV Cpg 82/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 4854/2005 z dne 14. 9. 2005 in št. Srg 2005/01759 z dne 24. 2. 2005
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. IV Cpg 82/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 4854/2005 z dne 14. 9. 2005 in št. Srg 2005/01759 z dne 24. 2. 2005 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže.
Geslo:
1.4.52.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Pravni interes za vložitev ustavne pritožbe.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 50.1, 55.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-294/06-
31. 1. 2007
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe A.-A., d. o. o., Ž., in B. B. iz Z., ki ju zastopa C. C., odvetnik v V., na seji senata 16. januarja 2007 in v postopku po četrtem odstavku 55. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94)
sklenilo:
 
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča št. IV Cpg 82/2005 z dne 30. 11. 2005 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 4854/2005 z dne 14. 9. 2005 in št. Srg 2005/01759 z dne 24. 2. 2005 se zavrže.
 
Obrazložitev
 
1. Prvostopenjsko sodišče je 30. 9. 2004 na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in nasl. – v nadaljevanju ZFPPod) izdalo sklep o začetku postopka izbrisa prve pritožnice iz sodnega registra po uradni dolžnosti. S sklepom z dne 24. 2. 2005 je odločilo, da se prva pritožnica na podlagi prvega odstavka 32. člena ZFPPod iz sodnega registra izbriše, ker zoper sklep o izbrisu ni bil vložen ugovor. Prva pritožnica je 14. 6. 2005 pri prvostopenjskem sodišču vložila zahtevo, naj se njej in drugi pritožnici vročijo vsi izdani sklepi. Pritožnici sta nato 4. 7. 2005 vložili ugovor zoper sklep o začetku postopka izbrisa prve pritožnice, istega dne pa sta vložili tudi pritožbo zoper sklep o njenem izbrisu in predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti tega sklepa. Prvostopenjsko sodišče je zavrnilo predlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti, ugovor in pritožbo pa kot prepozna zavrglo. Pritožnici sta se pritožili, Višje sodišče pa je njuno pritožbo zavrnilo.
 
2. Ustavni pritožnici v ustavni pritožbi navajata, da je druga pritožnica družbenica prve pritožnice. Izpodbijanim sklepom očitata kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, pravice do poštenega sojenja iz 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, Mednarodne pogodbe, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) in zasebne lastnine iz 1. člena Prvega protokola k EKČP. Zatrjujeta, da jima sklepa prvostopenjskega sodišča nista bila vročena, s čimer naj bi bilo kršeno načelo kontradiktornosti. Očitno napačno naj bi bilo stališče Višjega sodišča, da navedbe pritožnic ne zadoščajo za dvom v pravilnost postopka vročanja sklepov. Z izbrisom prve pritožnice iz sodnega registra naj bi prvostopenjsko sodišče poseglo tudi v pravico do zasebne lastnine, saj naj bi izbris izvršilo brez utemeljenega razloga.
 
3. Ustavno sodišče mora ves čas postopka po uradni dolžnosti paziti, da vsakdo, ki zahteva varstvo svojih pravic in pravnih interesov, izkaže pravni interes. Pritožnik mora kot verjetno izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi zanj pomenila določeno pravno korist, kar pomeni izboljšanje njegovega pravnega položaja, ki ga brez tega ne more doseči. Pravni interes mora biti izkazan tudi za vložitev ustavne pritožbe.
 
4. Iz podatkov iz sodnega registra je razvidno, da je bila prva pritožnica na podlagi sklepa št. Srg 2005/01759 z dne 24. 2. 2005, ki je postal pravnomočen 3. 5. 2005, 19. 5. 2005 izbrisana iz sodnega registra. S tem so bili izpodbijani sklepi izvršeni in morebitna ugoditev ustavni pritožbi pritožnic z razveljavitvijo izpodbijanih sodnih odločb ne bi izboljšala njunega pravnega položaja. Ker pritožnici glede na navedeno ne izkazujeta pravnega interesa za vložitev ustavne pritožbe, jo je Ustavno sodišče zavrglo.
 
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi prvega odstavka 55. člena v zvezi s prvim odstavkom 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju ZUstS) ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednica senata dr. Dragica Wedam Lukić, ter člana Jože Tratnik in mag. Marija Krisper Kramberger. Sklep je sprejel soglasno. Ker senat ustavne pritožbe ni sprejel, je bila zadeva v skladu s četrtim odstavkom 55. člena ZUstS predložena drugim sodnicam in sodnikom Ustavnega sodišča. Ker se za sprejem niso izrekli trije od njih, ustavna pritožba ni bila sprejeta v obravnavo.
 
 
Predsednica senata
dr. Dragica Wedam Lukić
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Datum vloge:
7. 3. 2006
Datum odločitve:
31. 1. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27127

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser