Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14216 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-368/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:U.I.368.06
Akt:
Sklep o obvezni razlagi pojma "družinska hiša" (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/06), 2. tč.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti druge točke Sklepa o obvezni razlagi pojma "družinska hiša" (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev njegovi pobudi privedla do izb oljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-368/06-18
15. 2. 2007
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe D. A. R. G., d. o. o., Kranj, ki jo zastopa direktor Leon Bradeško, in Janeza Germovnika iz Vodic, na seji 15. februarja 2007
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti druge točke Sklepa o obvezni razlagi pojma "družinska hiša" (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/06) se zavrže.
 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Družba D. A. R. G. (v nadaljevanju družba) navaja, da je od drugega pobudnika kupila zemljišče v Občini Vodice, na katerem je bila glede na pridobljeno lokacijsko informacijo dovoljena gradnja družinskih stanovanjskih hiš. Tako gradnjo naj bi dovoljeval Odlok Občine Vodice o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š14 Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/05 – v nadaljevanju Odlok), ki je v tretjem odstavku točke 1.a 5. člena določil, kaj se šteje kot enodružinska hiša. Občina Vodice (v nadaljevanju Občina) je družbi v začetku leta 2006 izdala Predhodne projektne pogoje za gradnjo in priključitev objekta na komunalno infrastrukturo v Občini, pri čemer jo je opozorila, da se na območju za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš lahko gradi le enodružinske hiše, vile in atrijske hiše.
 
2. Občinski svet je na korespondenčni seji dne 23. 8. 2006 sprejel Sklep o obvezni razlagi pojma "družinska hiša" (v nadaljevanju Sklep). Po tej razlagi je možno enodružinsko hišo z dvema stanovanjema izvesti le s preoblikovanjem obstoječe enodružinske hiše z enim stanovanjem in sicer v obliki nadzidave ali dozidave take obstoječe hiše, medtem ko izgradnja novih enodružinskih hiš z dvema stanovanjema ni možna. Občina je družbi z odločbo št. 351-32/2006-003 z dne 23. 8. 2006 zavrnila vlogo za izdajo soglasja k Projektu gradbene dokumentacije (v nadaljevanju PGD) za izgradnjo dveh stanovanjskih hiš in se pri utemeljitvi svoje odločitve sklicevala (tudi) na obvezno razlago pojma enodružinska hiša.
 
3. Pobudnika zatrjujeta, da pri izpodbijanem sklepu ne gre za obvezno razlago pojma "družinska hiša", pač pa za vsebinsko spremembo Odloka v delu, kjer opredeljuje ta pojem. Razlaga naj bi bila sprejeta v postopku, ki je v neskladju s postopkom, ki ga za pripravo in sprejem prostorskih aktov določa 27. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nasl. – ZUreP-1). Družba navaja, da ji Občina kot eden od soglasodajalcev v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja z zavrnitvijo soglasja onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, kar posledično lahko pripelje tudi do propada družbe. Drugemu pobudniku naj bi grozila razveljavitev kupoprodajne pogodbe za ta zemljišča ter odškodninski zahtevek. Pobudnika predlagata, naj Ustavno sodišče izpodbijani Sklep odpravi.
 
4. Pobuda je bila poslana Občinskemu svetu Občine Vodice, vendar ta nanjo ni odgovoril.
 
5. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) je z odločbo št. 35117-7/2006 z dne 28. 11. 2006 odpravilo odločbo Občine Vodice, s katero je ta zavrnila vlogo za izdajo soglasja k Projektu gradbene dokumentacije ter zadevo vrnila v novo odločanje Občini. Ta je zoper odločitev MOP sprožila upravni spor.
 
 
B.
 
6. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da vsak, če izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pravni interes mora biti po ustaljeni ustavnosodni presoji neposreden in konkreten, obstajati pa mora ves čas postopka pred Ustavnim sodiščem. Morebitna ugoditev pobudi mora privesti do izboljšanja pobudnikovega položaja.
 
7. Pobudnika svoj pravni interes utemeljujeta z odločbo Občine o zavrnitvi vloge za izdajo soglasja k PGD, ta odločitev pa naj bi temeljila na nezakoniti obvezni razlagi občinskega predpisa. To odločbo je MOP odpravilo. Med drugimi razlogi je navedlo, da je Občina pri utemeljevanju zavrnitve vloge za izdajo soglasja v delu, kjer se sklicuje na obvezno razlago, presegla svoje pristojnosti. O zakonitosti odločitve MOP se bo odločalo v upravnem sporu. Ker pa je bila odločba Občine, s katero pobudnika utemeljujeta svoj pravni interes, odpravljena, MOP pa je glede uporabe izpodbijanega akta navedlo, da ta pri odločanju Občine o izdaji soglasja k PGD ni pomembna, se pobudnika do morebitne drugačne odločitve v upravnem sporu na to odločbo ne moreta sklicevati in z njo utemeljevati pravnega interesa. Zaradi navedenega je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 – popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, Jože Tratnik in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Družba D. A. R. G., d. o. o., Kran j
Datum vloge:
12. 9. 2006
Datum odločitve:
15. 2. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27172

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser