Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-170/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:U.I.170.06
Akt:
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 90/05) (ZFO), 20.a čl., 21. čl. in 22. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti 20.a, 21. in 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 90/05) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če predlagatelj umakne zahtevo.

Postopek za oceno ustavnosti predpisa se ustavi, če predlagatelj v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 6, 28.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-170/06-17
22. 3. 2007
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občine Kobarid, Občine Idrija, Občine Bovec, Občine Cerkno, Občine Kanal ob Soči in Občine Tolmin, ki jih zastopajo župani teh občin, na seji 22. marca 2007
 
sklenilo:
 
Postopek za oceno ustavnosti 20.a, 21. in 22. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 90/05) se ustavi.
 
Obrazložitev
 
1. Predlagatelji so 8. 3. 2006 vložili zahtevo za oceno ustavnosti 20.a, 21. in 22. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO). Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je izpodbijana ureditev prenehala veljati. Zato je Ustavno sodišče v skladu s 47. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) predlagatelje pozvalo, naj pojasnijo, ali vztrajajo pri vloženi zahtevi, oziroma naj pojasnijo, kako bi se v primeru ugotovitve, da izpodbijane določbe ZFO niso bile v skladu z Ustavo, izboljšal njihov pravni položaj. Hkrati so bili tudi opozorjeni, da Ustavno sodišče lahko postopek ustavi, če v danem roku ne bodo dali zahtevanih pojasnil.
 
2. Z dopisom z dne 14. 2. 2007 je župan Občine Tolmin zahtevo umaknil, drugi predlagatelji pa na poziv Ustavnega sodišča niso odgovorili. Zato je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 6. člena in tretjega odstavka 28. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Občina Kobarid, Kobarid in druge
Datum vloge:
9. 3. 2006
Datum odločitve:
22. 3. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US27325

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser