Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-324/05
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:U.I.324.05
Akt:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija (Uradni list RS, št. 106/05)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija (Uradni list RS, št. 106/05) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-324/05-9
10. 5. 2007
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Milana Izlakarja, Župana Občine Šmartno pri Litiji, in družbe Omahen transport, d. o. o., Šmartno pri Litiji, ki jo zastopa Andrej Turk, odvetnik v Ljubljani, na seji 10. maja 2007
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija (Uradni list RS, št. 106/05) se zavrže.
Obrazložitev
A.
 
1. Pobudnika izpodbijata Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija (v nadaljevanju Odlok), s katerim se del naselja Zagorica razdruži od naselja Zagorica in se priključi naselju Breg pri Litiji. Zatrjujeta, da je bil postopek sprejemanja Odloka nezakonit, ker predlog za razdružitev naselja Zagorica ni bil sprejet na zboru občanov oziroma ker občani Občine Litija niso bili povprašani za mnenje o tej razdružitvi. Zato naj bi bil v neskladju s 7. členom Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in nasl. – v nadaljevanju ZIENUS). Pobudnik Milan Izlakar kot župan vlaga pobudo v imenu Občine Šmartno pri Litiji. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da bo Občini Šmartno pri Litiji v primeru, da bo naselje Zagorica na podlagi referenduma priključeno tej občini, nastala premoženjska škoda, ker bo prihodek iz obrtne cone (davščine in prispevki), ki se z Odlokom izvzema iz naselja Zagorica, pripadal Občini Litija in ne Občini Šmartno pri Litiji. Družba Omahen transport naj bi imela sedež na območju, ki je bilo z Odlokom izvzeto iz naselja Zagorica in priključeno naselju Breg pri Litiji.
 
2. Občina Litija v odgovoru navaja, da je razdružitev naselja potrebna predvsem zato, da se je območje proizvodnih dejavnosti (obrtna cona) opredelilo kot eno naselje – Breg pri Litiji. V zvezi z očitkom pobudnikov, da krajani naselja Zagorica niso imeli možnosti, da povedo svoje stališče o spremembi meje navedenega naselja, Občina Litija navaja, da so krajani naselja Zagorica v postopku sprejemanja Odloka lahko sodelovali prek svojih predstavnikov v občinskem svetu. Njihova volja, da se strinjajo s predlagano spremembo, pa naj bi bila izražena tudi na referendumu 28. 1. 2006, ko se je odločalo o izločitvi dela Občine Litija, ki obsega območje naselja Zagorica, ter njegovi priključitvi sosednji občini Šmartno pri Litiji. Krajani naselja Zagorica naj bi svojo voljo izrazili s tem, ko naj bi odločili, da se njihovo naselje ne priključi Občini Šmartno pri Litiji, temveč ostane še naprej del Občine Litija.
 
 
B.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da vsak, če izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pravni interes mora biti po ustaljeni ustavnosodni presoji neposreden in konkreten, obstajati pa mora ves čas postopka pred Ustavnim sodiščem. Morebitna ugoditev pobudi mora privesti do izboljšanja pobudnikovega položaja.
 
4. Na podlagi 116. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in nasl.) župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in pravice občine, oziroma, če se s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine posega v njene pravice. Navedeno pomeni, da župan ni pooblaščen za vlaganje zahtev za presojo ustavnosti aktov lokalne skupnosti. Zato je Ustavno sodišče njegovo vlogo štelo kot pobudo, ki jo vlaga v svojem imenu. Župan pa izkazuje pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa, ki neposredno posega v njegove, županske pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Pobudnik ni izkazal, da bi izpodbijani odlok vplival na njegov položaj Župana oziroma na pravice in dolžnosti, ki jih ima kot Župan.
 
5. Pobudnica družba Omahen transport utemeljuje svoj pravni interes z navedbo, da ima sedež na območju, ki je bilo z Odlokom izvzeto iz naselja Zagorica in priključeno naselju Breg pri Litiji. Ustavno sodišče je na podlagi podatkov sodnega registra ugotovilo, da ta navedba ne drži. Pobudnica ima namreč v sodnem registru vpisan sedež na naslovu Gradiške Laze 19, 1275 Šmartno pri Litiji. Glede na navedeno ne izkazuje pravnega interesa za presojo zakonitosti akta Občine Litija, ki posega v pravice, pravne interese oziroma pravni položaj fizičnih in pravnih oseb s prebivališčem oziroma s sedežem v Občini Litija.
 
6. Ker pobudnika nista izkazala, da bi morebitna ugoditev pobudi privedla do izboljšanja njunega pravnega položaja, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
 
C.
 
7. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednica dr. Mirjam Škrk ter sodnici in sodniki dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič in Jože Tratnik. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Podpredsednica
dr. Mirjam Škrk
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Milan Izlakar, župan Občine Šmartno pri Litiji
Datum vloge:
30. 11. 2005
Datum odločitve:
10. 5. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27556

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser