Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-32/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2007:U.I.32.06
Akt:
Zakon o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) (ZZ), prvi stavek 4. odst. 62. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka četrtega odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če pobudnik, v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
2.3.3 - Viri ustavnega prava - Tehnike presoje - Namen avtorja predpisa, ki se presoja.
1.4.10.6.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Vmesni postopki - Izločitev sodnika - Izločitev na zahtevo sodnika.
Pravna podlaga:
Člen 25.4.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-32/06-13
18. 10. 2007
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. v. z., Ljubljana, Janeza Gregoriča, Maribor, in Damijana Gregorca, Grosuplje, ki jih zastopa Odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d. n. o. - o. p., Ljubljana,
na seji 18. oktobra 2007
 
sklenilo:
 
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega stavka četrtega odstavka 62. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – ur. p. b.) se ustavi. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo avtentično razlago v izreku navedene določbe Zakona o zavarovalništvu (v nadaljevanju ZZavar), po kateri se dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencija) šteje kot obvezen pogoj za začetek in izvedbo postopka preoblikovanja družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Avtentična razlaga je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 8/06. Pobudniki navajajo, da razlaga prvega stavka četrtega odstavka 62. člena ZZavar ni potrebna. Ta odstavek naj ne bi bil nejasen, enako velja za prvi stavek tega odstavka. Dosedanja praksa Agencije naj bi kazala, da dovoljenje te Agencije ni pogoj za začetek in izvedbo postopkov statusnih preoblikovanj v zavarovalnih delniških družbah. Pobudniki trdijo, da naj bi avtentična razlaga sploh ne bila pravi smisel četrtega odstavka 62. člena ZZavar, ampak naj bi pomenila vsebinsko spremembo te zakonske določbe. Prvotno besedilo prvega stavka te določbe naj bi opredeljevalo dovoljenje kot materialno predpostavko za pravno učinkovitost spremembe pravnoorganizacijske oblike, avtentična razlaga pa naj bi spremenila pravno naravo dovoljenja, ki je zdaj procesni pogoj za začetek in izvedbo preoblikovanja. Zato naj bi avtentična razlaga kršila 2., 33., 74., 89., 90., 97.,107. in 155. člen Ustave.
 
2. Po vložitvi pobude so se spremenile okoliščine, ki so pomembne za obstoj pravnega interesa pobudnikov. Z uveljavitvijo Zakona o pogojih za statusno preoblikovanje Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. (Uradni list RS, št. 60/07), se četrti odstavek 62. člena ZZavar, skupaj z avtentično razlago, ne uporablja v primeru statusnega preoblikovanja Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d. v. z. Zato je Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) pobudnike pozvalo, naj v določenem roku izkažejo okoliščine, iz katerih je razvidno, da predpis še vedno posega v njihove pravice, pravne interese oziroma v njihov pravni položaj. Hkrati jih je opozorilo, da lahko na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena ZUstS postopek ustavi, če pobudniki v roku, ki jim je bil dan na voljo, ne bodo dali zahtevanih pojasnil in podatkov.
 
3. Poziv je bil pooblaščencu pobudnikov vročen 14. 9. 2007. Ker v roku, ki ga je določilo Ustavno sodišče, pobudniki niso poslali zahtevanih pojasnil in podatkov, je Ustavno sodišče postopek za preizkus pobude ustavilo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Sodnik dr. Franc Grad je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Predsednik
dr. Janez Čebulj
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. v. z., Ljubljana
Datum vloge:
1. 2. 2006
Datum odločitve:
18. 10. 2007
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Dokument:
US27822

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser