Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-45/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.45.06
Akt:
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06), 4.a čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-45/06-7
10. 1. 2008
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Jelke Zidarič Trstenjak in Slavka Trstenjaka, Ormož, na seji 10. januarja 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 4.a člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika izpodbijata 4.a člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (v nadaljevanju Pravilnik), ki je bil uveljavljen s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 110/05). Po tem členu se plačilni razred, ugotovljen na podlagi dohodka na družinskega člana po predhodnem členu, poveča za en do več razredov (do 80 % cene programa), če katastrski dohodek ali izkazani dohodek podjetnika presegata določen znesek. Pobudnika menita, da je pristojni minister prekoračil zakonska pooblastila, ko je določil, da se katastrski dohodek upošteva dvakrat. Staršem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, naj bi bilo neupravičeno naloženo neprimerno višje plačilo vrtca kot staršem, ki niso kmetje ali podjetniki. Ureditev naj bi bila v neskladju s členi 2, 14, 50, 53, in 56 Ustave, s členi 1, 2 in 25 Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in nasl. – ZVrt), z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in nasl. – ZOFVI) in z mednarodnimi akti.
 
2. Izpodbijana določba Pravilnika je bila v času postopka pred Ustavnim sodiščem spremenjena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 45/06) tako, da so se zvišali zneski katastrskega dohodka, odločilni za razporeditev v plačilni razred. Zaradi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) je nato izpodbijani Pravilnik prenehal veljati, s tem pa tudi njegov 4.a člen.
 
3. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi drugega odstavka 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja predpise, ki so po vloženi pobudi prenehali veljati, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti in nezakonitosti (prvi odstavek 47. člena ZUstS).
4. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07) sprejelo stališče, da se tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda lahko vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo. Pobudnika nista izkazala, da sta pred vložitvijo pobude vložila pravna sredstva. Tako glede na razloge, navedene v sklepu št. U-I-174/05, nista izkazala, da bi na podlagi morebitne ugoditve pobudi lahko dosegla odpravo posledic zatrjevane neustavnosti. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Jelka in Slavko Trstenjak, Ormož
Datum vloge:
9. 2. 2006
Datum odločitve:
10. 1. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27893

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser