Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-366/07
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.366.07
Akt:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b. in 91/07) (ZZVZZ), 30. čl.
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – ur. p. b.), 138. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b. in 91/07) ter ustavnosti in zakonitosti 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – ur. p. b.) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-366/07-5
17. 1. 2008
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Viljema Kačičnika, Vir pri Domžalah, in Mojce Žagar Kačičnik, Ljubljana, na seji 17. januarja 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – ur. p. b. in 91/07) ter ustavnosti in zakonitosti 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – ur. p. b.) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnika izpodbijata 30. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) in 138. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila), ki med drugim urejata pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi nege družinskega člana, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, in zaradi nege otroka do sedem let starosti. Pobudnika menita, da ureditev, po kateri naj bi lahko uveljavljal pravico do nadomestila le tisti od razvezanih staršev, pri katerem otrok živi, ni v skladu s 14., z 22., s 53. in 54. členom Ustave ter s Konvencijo združenih narodov o otrokovih pravicah.
 
2. Pobudnika utemeljujeta pravni interes za vložitev pobude z navedbo, da sta starša šestletnega otroka.
 
3. Po prvem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) mora tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS).
 
4. Pravni interes za vložitev pobude za oceno ustavnosti zakona, ki ne učinkuje neposredno, ima pobudnik, ko izčrpa pravna sredstva zoper posamični akt in hkrati s pobudo vloži tudi ustavno pritožbo. Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude je v takem primeru tudi izčrpanost pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni neustavnosti ureditve, na kateri temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred pristojnimi sodišči (obširno o tem Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I-337/05 z dne 18. 10. 2007, Uradni list RS, št. 101/07).
 
5. Pobudnika pobudi ne prilagata dokazov o izčrpanosti pravnih sredstev. Pravnega interesa za izpodbijanje določb ZZVZZ in Pravil pobudnika torej nista izkazala. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnica in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
Jože Tratnik
Predsednik
 
zanj
 
dr. Ciril Ribičič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Viljem Kačičnik, Domžale
Datum vloge:
28. 12. 2007
Datum odločitve:
17. 1. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27910

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser