Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-171/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.171.06
Akt:
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.) (ZVrt), 32. čl.
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.) ter ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-171/06-6
24. 1. 2008
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Tanje Kozole, Brestanica, Renata Hožiča, Kranj, in Lidije Hožič, Kranj, ki jih zastopa mag. Janez Tekavc, odvetnik v Ljubljani, na seji 24. januarja 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b.) ter ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/2000, 111/2000, 92/02, 120/03, 110/05 in 45/06) se zavrže.  
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki izpodbijajo 32. člen Zakona o vrtcih (v nadaljevanju ZVrt), ki opredeljuje način določanja plačila staršev, ter 3. in 4.a člen Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (v nadaljevanju Pravilnik), s katerima je določanje višine plačila staršev podrobneje urejeno. Za pobudnike je sporno upoštevanje bruto dohodka na družinskega člana pri določitvi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, in povečanje plačilnega razreda, če družinski člani ustvarjajo dohodek iz dejavnosti. Ureditev naj bi bila v neskladju s 14., 53., 147. in 153. členom Ustave. Izpodbijani 4.a člen Pravilnika naj bi bil v neskladju tudi z ZVrt, ker naj bi minister presegel dana pooblastila, in s predpisi, ki opredeljujejo pojma dohodka in prihodka. Pobudniki predlagajo, naj Ustavno sodišče izpodbijane določbe Pravilnika odpravi.
 
2. Pobudniki pravni interes za vložitev pobude utemeljujejo z navedbo, da opravljajo dejavnost in da jim je bilo za programe vrtca naloženo plačevati v višjem razredu, kot pa bi bili dolžni plačevati na podlagi dohodkov na družinskega člana in premoženja, ki ga imajo njihove družine. Navajajo, da je ena od pobudnic vložila pritožbo zoper odločbo o višini plačila za program vrtca.
 
3. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti da lahko vsak, če izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt hkrati z ustavno pritožbo (tako Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, Uradni list RS, št. 6/08). Iz navedb pobudnikov pa ne izhaja, da je njihov primer takšen. Zato pobudniki niso izkazali pravnega interesa za izpodbijanje Zakona.
 
4. Izpodbijani Pravilnik je zaradi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06) prenehal veljati, s tem pa tudi njegova člena 3 in 4.a. Stališče, navedeno v prejšnji točki, velja tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, saj mora pobudnik na podlagi prvega odstavka 47. člena ZUstS za presojo takšnega predpisa izkazati tako imenovano pravovarstveno potrebo. Te pobudniki ne morejo izkazati zgolj s sklicevanjem na učinke odprave iz 46. člena ZUstS (tako Ustavno sodišče v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007, Uradni list RS, št. 122/07). Pobudniki torej pravovarstvene potrebe ne izkazujejo.
 
5. Glede na navedeno je bilo treba pobudo zavreči.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik dr. Ciril Ribičič ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, dr. Franc Grad, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger in mag. Miroslav Mozetič. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ciril Ribičič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Tanja Kozole, Brestanica in drugi
Datum vloge:
9. 3. 2006
Datum odločitve:
24. 1. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27916

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser