Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-439/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.439.06
Akt:
Zakon o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03 – ur. p. b. in 38/06) (ZVV), 7. al. 2. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti sedme alineje 2. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03 – ur. p. b. in 38/06) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-439/06-5
21. 2. 2008
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Bojana Jerlaha, Ljubljana, na seji 21. februarja 2008
 
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti sedme alineje 2. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 110/03 – ur. p. b. in 38/06) se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija sedmo alinejo 2. člena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 38/06 – ZVV-C) dopolnjenega Zakona o vojnih veteranih (ZVV), ki v točki h) kot vojnega veterana navaja člana republiškega, mestnega in občinskega štaba za civilno zaščito, člana njihovih specializiranih enot pa ob pogoju, da je opravljal obrambne oziroma zaščitno-reševalne naloge v času oboroženih spopadov. Pobudnik navaja, da je bil kot upravitelj obrambnega načrta vključen v štab civilne zaščite v krajevni skupnosti. Ker Zakon štaba v krajevni skupnosti ne navaja, naj ne bi mogel pridobiti statusa vojnega veterana. Smiselno zatrjuje neskladnost ureditve z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave).
 
2. Po prvem odstavku 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) mora tisti, ki vloži pobudo za začetek postopka, izkazati svoj pravni interes. Ta je podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj (drugi odstavek 24. člena ZUstS). Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev predlogu pa mora privesti do izboljšanja pobudnikovega pravnega položaja.
3. Pobudnik je svoji vlogi priložil fotokopiji odločbe upravne enote in pritožbe, ki jo je zoper odločbo vložil na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Glede na stališče, na katerem temelji sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07), pobudnik še ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Bojan Jerlah, Ljubljana
Datum vloge:
23. 11. 2006
Datum odločitve:
21. 2. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US27994

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser