Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-473/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.473.06
Akt:
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) (ZVOP), 79., 80. in 81. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 79., 80. in 81. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-473/06-6
13. 3. 2008
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe Sanolabor, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Zdenko Verstovšek, odvetnik v Ljubljani, na seji 13. marca 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 79., 80. in 81. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku navedene določbe o pogojih za izvajanje biometrijskih ukrepov v javnem in v zasebnem sektorju. Po njenem mnenju so namreč neskladne z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena, z 19., z 22. in s 125. členom Ustave. Pravni interes utemeljuje s priloženo dokončno odločbo Informacijskega pooblaščenca o delni zavrnitvi pobudničine zahteve za dovolitev izvajanja biometrijskih ukrepov. V zvezi s tem še dodaja, da biometrijske ukrepe izvaja že od leta 2000, navedena odločba, izdana na podlagi neustavnega zakona, pa ji prepoveduje njihovo nadaljnje izvajanje.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je ta podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Pobudnica pravni interes utemeljuje s sklicevanjem na dokončno odločbo, ki temelji na izpodbijanih zakonskih določbah. Pravni interes za izpodbijanje predpisa, ki ne učinkuje neposredno, ima pobudnik, ko izčrpa vsa pravna sredstva zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, in hkrati s pobudo vloži ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07). Pobudnica bi torej imela pravni interes, če bi zoper odločbo sprožila upravni spor, v katerem bi uveljavljala zatrjevano neustavnost, nato pa bi zoper odločitev sodišč, oprto na domnevno neustavne določbe, hkrati s pobudo vložila tudi ustavno pritožbo. Da bi zoper odločbo Informacijskega pooblaščenca izčrpala vsa pravna sredstva, pobudnica ni izkazala. Zato neposredni pravni interes za pobudo ni podan.
 
4. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Sanolabor, d. d., Ljubljana
Datum vloge:
27. 12. 2006
Datum odločitve:
13. 3. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28027

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser