Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-437/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.437.06
Akt:
Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr. in 75/97) (ZVojI), 2., 3. in 121. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 3. in 121. člena Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr. in 75/97) se zavrne.
Evidenčni stavek:
Če je pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa očitno neutemeljena, jo Ustavno sodišče zavrne.
Geslo:
1.4.13 - Ustavno sodstvo - Postopek - Ponovna obravnava.
1.5.51.1.5.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrnitev pobude - Ker je očitno neutemeljena - Ker je bilo o zadevi že odločeno, pa ni novih argumentov.
Pravna podlaga:
Člen 2, Ustava [URS]
Člen 26.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-437/06-20
13. 3. 2008
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Aleša Jamška, Ljubljana, na seji 13. marca 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 3. in 121. člena Zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 – popr. in 75/97) se zavrne.  
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija 2. in 3. člen Zakona o vojnih invalidih (v nadaljevanju ZVojI), ki opredeljujeta, kdo je vojaški invalid in kdo vojaški mirnodobni invalid, ter 121. člen, ki kot prehodna določba ureja vlaganje zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene v okoliščinah za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invalida vojne do uveljavitve tega zakona. Pobudnik navaja, da je doživel nasilje v času služenja vojaškega roka v letih 1988 – 1989 v nekdanji JLA. ZVojI naj mu ne bi omogočal uveljaviti statusa in pravic iz tega zakona. Ureditev naj bi bila zato v neskladju s 14., z 22. in s 50. členom Ustave.
 
2. Ustavnost določb 121. člena ZVoj je Ustavno sodišče že presojalo. Z odločbo št. U-I-170/05 in Up-224/03 z dne 19. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 11/06 in OdlUS XV, 6) je razveljavilo četrti odstavek 121. člena ZVojI zaradi neskladnosti z 2. členom Ustave, saj ni bilo mogoče jasno ugotoviti njegove vsebine. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 121. člena ZVojI pa je zavrnilo, ker iz te določbe jasno izhaja, da se uporablja za vse osebe, ki so do uveljavitve ZVojI utrpele okvaro zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni v okoliščinah, odločilnih za priznanje statusa vojaškega mirnodobnega invalida, vendar statusa še niso pridobile. Ker pobudnik ne navaja ničesar, kar bi lahko vplivalo na drugačno presojo izpodbijanega 121. člena ZVojI, je bilo treba njegovo pobudo zavrniti.
3. V čem naj bi bila neskladnost 2. in 3. člena ZVojI z Ustavo, pobudnik ne navede. Pobude v tem delu zato ni bilo mogoče preizkusiti.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ciril Ribičič in dr. Mirjam Škrk. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Aleš Jamšek, Ljubljana
Datum vloge:
22. 11. 2006
Datum odločitve:
13. 3. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
Dokument:
US28031

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser