Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-324/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.324.06
Akt:
Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) (ZSV)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-324/06-7
8. 5. 2008
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mateja Žajdele, Ljubljana, na seji 8. maja 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ur. p. b., 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik navaja, da je novembra 2005 prosil za denarno socialno pomoč, ki mu ni bila odobrena. Prav tako so bila zavrnjene vse njegove naknadne vloge za denarno socialno pomoč. Meni, da je Zakon o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) v neskladju sam s sabo in z Ustavo. Meni, da sta si v nasprotju 23. člen ZSV, ki v prvem odstavku določa, da se denarna socialna pomoč ne dodeli samski osebi ali družini, ki ima prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega v zakonu določeno višino, ter 31. člen ZSV, ki daje (pod pogoji, določenimi v tem členu) centru za socialno delo možnost, da denarne socialne pomoči ne dodeli ali jo dodeli v manjšem znesku. Meni še, da daje 31. člen ZSV centru za socialno delo diskrecijsko pravico, da arbitrarno odloča o dodelitvi denarne socialne pomoči. Zato meni, da je ta določba v neskladju s1., z 2. in s 14. členom Ustave. Pobudnik prilaga odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper odločbo o zavrnitvi vloge za dodelitev denarne socialne pomoči.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti da lahko, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007, Uradni list RS, št. 110/07). Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude v takšnih primerih ni le formalno izčrpanje pravnih sredstev, temveč tudi njihovo vsebinsko izčrpanje. To pomeni, da mora pobudnik že v postopku pred pristojnimi sodišči uveljavljati trditve o domnevni neustavnosti oziroma nezakonitosti ureditve, na kateri temelji odločitev v njegovem primeru. Skladno z 22. členom Ustave mora sodišče takšne ugovore strank bodisi argumentirano zavrniti bodisi, če se z njimi strinja in gre za zakon, po 156. členu Ustave prekiniti postopek ter začeti postopek za oceno njegove ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Pobudnik ne navaja, ali je zoper odločitev Ministrstva, ki jo prilaga pobudi, oziroma zoper katero drugo odločbo, s katero naj bi mu bile zavrnjene vloge za dodelitev denarne socialne pomoči, izčrpal pravna sredstva. Iz pobude izhaja le, da se s takšno odločitvijo ne strinja oziroma da se ne strinja z ureditvijo, na kateri odločitev temelji. Glede na navedeno ni izkazal, da je zoper odločitev izčrpal vsa pravna sredstva, zato pravni interes ni podan. Na tej podlagi je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Matej Žajdela, Ljubljana
Datum vloge:
4. 7. 2006
Datum odločitve:
8. 5. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28088

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser