Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-343/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.343.06
Akt:
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04, 36/04 – ur. p. b., 80/04, 23/05 – ur. p. b. in 23/08) (ZZDej), 26. čl.
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04, 36/04 – ur. p. b., 80/04, 23/05 – ur. p. b. in 23/08) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04), se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-343/06-13
22. 5. 2008
 
 
SKLEP
 
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe SIZE, d. o. o., Ljubljana, ki jo zastopa Milan Vajda, odvetnik v Ljubljani, na seji 22. maja 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000, 45/01, 2/04, 36/04 – ur. p. b., 80/04, 23/05 – ur. p. b. in 23/08) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (Uradni list RS, št. 68/01 in 128/04), se zavrže.  
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 26. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej), po katerem strokovne in tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravstveni zavod, ter postopek njihove verifikacije in preverjanja predpiše minister, pristojen za zdravje, ekološke pogoje pa v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo okolja. Pobudnica določbi očita neustavnost, ker ne določa pravil postopka, temveč vse prepušča ministru.
Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu (v nadaljevanju Pravilnik), očita, da brez zakonske podlage ureja postopek odločanja državnega organa, imenovanje in delovanje oziroma pristojnosti strokovne komisije, določa 5-letno dovoljenje za delo laboratorija in vezanost podaljšanja dovoljenja za delovanje na formalni predlog komisije. Pobudnica zatrjuje neskladnost izpodbijanih predpisov s členi Ustave: 2, 14, 22, 33, 67, 74 in 153. Predlaga razpis javne obravnave, razveljavitev 26. člena ZZDej ter odpravo 14. in 14.a člena Pravilnika.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. V primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (glej sklep Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, Uradni list RS, št. 6/08).
 
3. Zoper odločitev ministra, pristojnega za zdravje, da laboratorij za pregledovanje brisov materničnega vratu ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa Pravilnik, ima pobudnica na voljo pravna sredstva. Pobudnica je sprožila postopek pred Upravnim sodiščem. Iz sodbe št. U-1554/2004 je razvidno, da je bila odločba Ministrstva za zdravje št. 022-14/01 z dne 2. 8. 2004 odpravljena in zadeva vrnjena toženi stranki v nov postopek. S priloženimi dokumenti pobudnica tako ne izkaže, da je pravna sredstva izčrpala oziroma da izpolnjuje v prejšnji točki navedene pogoje za oceno ustavnosti izpodbijanih predpisov. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba SIZE, d. o. o., Ljubljana
Datum vloge:
27. 7. 2006
Datum odločitve:
22. 5. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28121

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser