Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15075 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-129/08
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.129.08
Akt:
Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) (ZDoh), 70. čl., 1. odst. 71. čl., 1., 5., 6. in 7. odst. 154. čl.
Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 (Uradni list RS, št. 15/08)
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 70. člena, prvega odstavka 71. člena, prvega, petega, šestega in sedmega odstavka 154. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 (Uradni list RS, št. 15/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana ureditev neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-129/08-4
12. 6. 2008
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Justi Slavič, Ljubljana, na seji 12. junija 2008
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 70. člena, prvega odstavka 71. člena, prvega, petega, šestega in sedmega odstavka 154. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06 in 10/08) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Povprečnega zneska subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007 (Uradni list RS, št. 15/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija 70. člen, prvi odstavek 71. člena ter prvi, peti, šesti in sedmi odstavek 154. člena Zakona o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2). Trdi, da izpodbijana ureditev po ZDoh-2 v prehodnem obdobju (tj. do ureditve novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka) pri ugotavljanju dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti omogoča pripisovanje povprečnih zneskov subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč tudi katastrskemu dohodku tistih davčnih zavezancev (med katere se uvršča tudi sama), ki v določenem davčnem obdobju teh subvencij niso prejeli. Zato naj bi jo izpodbijana ureditev v neskladju s 14. členom Ustave neenako obravnavala nasproti tistim davčnim zavezancem, ki so za subvencije zaprosili in jih tudi prejeli. S tem naj bi bilo v neskladju s 67. členom Ustave poseženo tudi v pravico do svobodne gospodarske pobude ter okrnjeno ustavnopravno varstvo kmetijskih zemljišč (71. člen Ustave). Nadalje pobudnica navaja, da je izpodbijana ureditev brez določitve roka za dokončno zakonsko ureditev obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti še dodatno protiustavno posegla v načelo pravne države (2. člen Ustave) ter v pravice iz 22., 67. in 153. člena Ustave. Obdavčitev dohodkov iz naslova subvencij, ki jih davčni zavezanci niso prejeli, pa pobudnica označuje tudi kot nesorazmeren in neprimeren ukrep davčne oziroma fiskalne politike. Pobudnica izpodbija tudi Povprečni znesek subvencij na hektar kmetijskih in gozdnih zemljišč ter na panj za leto 2007 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2007, ki ga je sprejelo Ministrstvo za finance. Očita mu neskladje s členi 2, 67, 71, 120, 147 in 153 Ustave in s členi 15, 18 in 26 ZDoh-2. Svoj pravni interes utemeljuje s prejeto odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2007.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Kot je Ustavno sodišče pojasnilo že v sklepu št. U-I-251/07 z dne 10. 01. 2008 (Uradni list RS, št. 6/08), se lahko v primerih, ko izpodbijani predpis (zakon oziroma podzakonski predpis) ne učinkuje neposredno, pobuda vloži šele po izčrpanju vseh pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS (v konkretnem primeru po izčrpanju pravnih sredstev v upravnem sporu). Predpostavka za vložitev ustavne pritožbe in pobude v takšnih primerih ni le formalno izčrpanje pravnih sredstev, temveč tudi njihovo vsebinsko izčrpanje. To pomeni, da mora pobudnica svoje trditve o domnevni neustavnosti ureditve, na kateri temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v postopku pred sodišči. Navedeno stališče pobudnici ne onemogoča dostopa do Ustavnega sodišča, temveč pomeni le njegovo odložitev na čas po izčrpanju pravnih sredstev pred pristojnimi upravnimi organi in nadalje pred sodišči, če ne bo pobudnica svojih pravic uspešno zavarovala že v teh postopkih. Skladno z 22. členom Ustave morajo namreč sodišča ugovore strank v zvezi z neustavnostjo predpisa, ki je podlaga za odločanje v konkretnih zadevah, obravnavati in se do njih opredeliti. Pri tem Ustava v 156. členu nalaga sodiščem, da v primeru, če se strinjajo z ugovori strank in gre za zakon, prekinejo postopek ter začnejo postopek za oceno njegove ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. Na podlagi 125. člena Ustave pa imajo sodišča pooblastilo, da pri odločanju o pravicah in obveznostih sama izločijo nezakonite oziroma neustavne podzakonske predpise.
 
4. Izpodbijana ureditev na pobudnico ne učinkuje neposredno. Podlaga odmeri davčnih obveznosti iz kmetijstva je odločba o odmeri obveznosti iz kmetijstva, ugotovljene obveznosti po tej odločbi pa so nadalje predmet davčne obravnave še v postopku odmere dohodnine. Zoper obe odmerni odločbi ima pobudnica na voljo pravna sredstva v upravnem (davčnem) postopku v skladu z Zakonom o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06 – ZDavP-2) in kasneje v upravnem sporu v skladu z Zakonom o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 – ZUS-1). Pobudnica utemeljuje svoj pravni interes zgolj s prejeto odločbo o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2007. Pri tem pa ne izkaže, da bi v postopku odmere obveznosti iz kmetijstva in morebitnem nadaljnjem postopku odmere dohodnine, ki bi temeljila na ureditvi, za katero trdi, da je ustavno sporna, izčrpala pravna sredstva. Zato je Ustavno sodišče iz razlogov, navedenih v sklepu št. U-I-251/07, pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasje.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Justi Slavič, Ljubljana
Datum vloge:
5. 5. 2008
Datum odločitve:
12. 6. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28180

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser