Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
Up-915/07
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:Up.915.07
Akt:
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007
Izrek:
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007, se zavrže.
Evidenčni stavek:
Če pritožnik nima več pravnega interesa za nadaljevanje postopka z ustavno pritožbo, jo Ustavno sodišče zavrže.
V postopkih ustavne pritožbe obnova postopka ni dopustna.
Geslo:
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
Pravna podlaga:
Člen 6, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
Up-915/07-20
3. 7. 2008
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je o predlogu Teute Munega iz Republike Srbije, ki jo zastopa mag. Matevž Krivic iz Spodnjih Pirnič, in Gabrijele Munega ter Rafaelja Munege, ki ju po pooblastilu njune zakonite zastopnice Teute Munega zastopa mag. Matevž Krivic, za obnovo postopka, na seji 3. julija 2008
 
sklenilo:
 
Predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007, se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-915 z dne 20. 4. 2007 sklenilo, da se ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 120/2007 z dne 31. 1. 2007 zavrže, ker ustavni pritožniki nimajo več pravnega interesa za nadaljevanje postopka.
 
2. Pritožniki trdijo, da so jim bile v prvem azilnem postopku, ki je bil predmet ustavne pritožbe Up-915/07, očitno kršene ustavne pravice. Ustavno sodišče je njihovo ustavno pritožbo zavrglo, ker naj ne bi več imeli pravnega interesa za nadaljevanje postopka. Navaja, da so Azilni dom zapustili »v paničnem strahu pred prestavitvijo v Center za tujce«. Glede na to, da je pravnomočno končan tudi postopek pri ponovni prošnji za azil, je njihov pravni interes za nadaljnje obravnavanje medtem zavržene ustavne pritožbe oživel. Zato predlagajo, naj Ustavno sodišče ob smiselni uporabi sodne procesne zakonodaje dovoli obnovo postopka in omogoči odpravo kršitev zakonitosti in ustavnosti v prvotnem azilnem postopku.
 
3. Ustavno sodišče je sprejelo stališče, da odločb, ki jih Ustavno sodišče sprejme v postopku presoje ustavnosti in zakonitosti predpisov, ni mogoče izpodbijati s pravnimi sredstvi, predvidenimi v drugih sodnih postopkih (sklep št. U-I-18/99 z dne 4. 10. 2001, OdlUS X, 171). Ustavno sodišče je sicer v enem izjemnem primeru dovolilo obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča. Vendar je ocenilo, da je treba stališče glede obnove postopka pred Ustavnim sodiščem ponovno preizkusiti.
 
4. Ustavno sodišče presoja posamične akte v postopku ustavne pritožbe, vendar šele potem, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. V postopku ustavne pritožbe Ustavno sodišče presoja posamični akt samo z vidika posega v človekove pravice ali temeljne svoboščine. Postopek odločanja o ustavni pritožbi je urejen v 50. do 60. členu ZUstS. V 6. členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) je določeno, da Ustavno sodišče o vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom, smiselno uporablja določbe zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči. Odločitve Ustavnega sodišča so obvezne (tretji odstavek 1. člena ZUstS). Zoper njih niso mogoča pravna sredstva, niti redna, niti izredna. To izhaja tako iz ustavnega položaja Ustavnega sodišča kot najvišjega organa za varstvo ustavnosti ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot tudi iz narave postopka ustavne pritožbe. Zaradi narave postopka ustavne pritožbe, ki je namenjen presoji pravnomočnih posamičnih aktov z vidika posega v človekove pravice, smiselna uporaba določb zakonov, ki urejajo postopke pred sodišči, ne pomeni, da so v postopkih pred Ustavnim sodiščem dopustna tudi pravna sredstva, ki jih ZUstS izrecno ne določa. Ker ZUstS nima določb o obnovi postopka, obnova postopka v postopku ustavne pritožbe ni dopustna. Zato je Ustavno sodišče predlog za obnovo postopka, končanega s sklepom Ustavnega sodišča št. Up-915/07 z dne 20. 4. 2007, zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 6. člena ZUstS ter prve alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ustavna pritožba
Vrsta akta:
posamični akt
Vlagatelj:
Teuta Munega, Republike Srbije
Datum vloge:
6. 3. 2007
Datum odločitve:
3. 7. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Uradni list RS, št. 73/2008 in OdlUS XVII, 79
Dokument:
US28245

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser