Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14985 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-469/06
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.469.06
Akt:
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89 – ur. p. b. ter Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 – ur. p. b.) (ZZZDR)
Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 62/05) (ZRIPS)
Izrek:
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89 – ur. p. b. ter Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 – ur. p. b.) in Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 62/05) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže zahtevo sodišča za oceno ustavnosti zakona, če niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 23. člena ZUstS.
Geslo:
1.2.1.51 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Vloga državnega in drugega organa - Sodišče.
1.2.51.4.1 - Ustavno sodstvo - Vrste vlog - Aktivna legitimacija v postopku pred Ustavnim sodiščem - Konkretna presoja norm - Sodišče.
1.4.51.3 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Položaj predlagatelja.
1.5.51.1.1.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje zahteve - Neupravičeni predlagatelj.
Pravna podlaga:
Člen 25.1, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-469/06-9
2. 10. 2008
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 2. oktobra 2008
 
 
sklenilo:
 
Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 1/89, 14/89 – ur. p. b. ter Uradni list RS, št. 64/01, 16/04 in 69/04 – ur. p. b.) in Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 62/05) se zavrže. 
Obrazložitev
 
A.
 
1. Okrožno sodišče v Ljubljani vlaga zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) in Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS). Navaja, da je prekinilo postopek odločanja o priznanju tuje sodne odločbe, s katero sta istospolna partnerja posvojila otroka. Zahtevi prilaga sklep št. I R 83/06 z dne 20. 12. 2006 o prekinitvi tega postopka. Predlagatelj navaja, da je pri preverjanju pogojev za priznanje tuje sodne odločbe v skladu z določbami 96. do 101. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju ZMZPP) med drugim ugotavljal, ali je podana ovira za priznanje iz 100. člena ZMZPP, po kateri se tuja sodna odločba ne prizna, če bi bil učinek njenega priznanja v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije. Navaja, da je pri tem upošteval, da gre za tako imenovani mednarodni javni red, ki ne vključuje vseh prisilnih določb domačega prava, temveč le tiste imperativne pravne norme in moralna pravila, katerih kršitev bi ogrozila pravno in moralno integriteto slovenske pravne ureditve, in se pri tem sklicuje na sklep Vrhovnega sodišča št. Cpg 3/2003 z dne 11. 9. 2003.
 
2. Predlagatelj zatrjuje, da sta izpodbijana predpisa v neskladju s 14. členom, z drugim odstavkom 53. člena, s prvim odstavkom 54. člena in s tretjim odstavkom 56. člena Ustave ter z 8. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP), ker ne omogočata posvojitve tudi istospolnim parom.
 
B.
 
3. Po prvem odstavku 23. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) sodišče, ki pri odločanju meni, da je zakon ali del zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, prekine postopek in z zahtevo začne postopek za oceno njegove ustavnosti.
 
4. Kot izhaja iz zahteve predlagatelja in sklepa o prekinitvi postopka, sodišče v obravnavanem primeru odloča v postopku za priznanje tuje sodne odločbe. Postopek in pogoje za priznanje tuje sodne odločbe ureja ZMZPP.
 
5. Člen 23 ZUstS v skladu s 156. členom Ustave daje sodniku, ki odloča v sodnem postopku in se znajde v situaciji, ko bi moral svojo odločitev utemeljiti z zakonsko določbo, za katero meni, da je v neskladju z Ustavo, možnost prekiniti postopek in počakati, da o skladnosti te določbe z Ustavo odloči za to pristojno sodišče, torej Ustavno sodišče. Sodniku, ki odloča v obravnavani zadevi, se je kot ključno zastavilo vprašanje, ali bi bili učinki priznanja sodne odločbe, ki je predmet tega postopka, v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije (pogoj iz 100. člena ZMZPP). Odgovora na to vprašanje pa ne more dati Ustavno sodišče, saj za to ni pristojno, temveč je na to vprašanje dolžno odgovoriti sodišče, ki odloča v postopku priznanja tuje sodne odločbe. Če bo menilo, da je odgovor negativen, bo ob izpolnjevanju drugih, v ZMZPP določenih pogojev, predlogu za priznanje ugodilo, v nasprotnem primeru bo predlog zavrnilo.
 
6. Iz navedenega izhaja, da je zakon, ki ga mora sodišče v smislu prvega odstavka 23. člena ZUstS uporabiti v obravnavanem postopku priznanja tuje sodne odločbe, zagotovo ZMZPP, nista pa to zakona, ki ju predlagatelj z zahtevo izpodbija.
 
7. Ker ni izpolnjena procesna predpostavka iz prvega odstavka 23. člena ZUstS za oceno ustavnosti izpodbijanih zakonov, je bilo treba zahtevo zavreči.
 
 
C.
 
8. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Okrožno sodišče v Ljubljani
Datum vloge:
22. 12. 2006
Datum odločitve:
2. 10. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28329

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser