Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15429 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-163/08
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2008:U.I.163.08
Akt:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06) (ZZVZZ), 1. odst. 30. čl.
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05), 1. tč. 2. odst. 138. čl.
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06) ter 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05), se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek, če predlagatelj (pobudnik) umakne zahtevo (pobudo).
Geslo:
1.5.51.1.4.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Zaradi umika pobude/zahteve.
1.5.51.1.6 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Začasno zadržanje izpodbijanega akta.
Pravna podlaga:
Člen 25.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:
¤
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-163/08-7
3. 7. 2008
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti ter ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Varuhinje človekovih pravic, na seji 3. julija 2008
 
 
sklenilo:
 
1. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se izvrševanje prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06), kolikor se nanaša na otroka, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, zadrži. 
 
2. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se izvrševanje 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05), kolikor se nanaša na otroka, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, zadrži.  
Obrazložitev
 
A.
 
1. Varuhinja človekovih pravic vlaga zahtevo za oceno ustavnosti prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ) ter ustavnosti in zakonitosti 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju Pravila), ker naj bi bila v neskladju s členi Ustave 2, 14, 53, 54 in 56. Ustavnemu sodišču predlaga, naj izpodbijane določbe, kolikor se nanašajo na otroke, razveljavi, do svoje odločitve pa zadrži njihovo izvajanje. Z izvajanjem ureditve, po kateri se zahteva, da otrok in zavarovanec živita v skupnem gospodinjstvu, naj bi staršem in njihovim otrokom nastajale nepopravljive škodljive posledice. Starši, ki jim je na podlagi izpodbijanih določb zavrnjena upravičena odsotnost z dela zaradi nege otroka med boleznijo, naj te pravice ne bi mogli več uveljaviti, ker s potekom časa ne bi imela več smisla in razloga. Z zavrnitvijo pa naj bi bile kršene tudi otrokove pravice do zdravstvenega varstva, kamor sodi tudi starševska nega v času bolezni.
 
B.
 
2. Ustavno sodišče lahko na podlagi 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) do končne odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanih določb predpisov, če bi zaradi njihovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe začasno ne bi izvrševale.
 
3. Po presoji Ustavnega sodišča so posledice, ki lahko nastanejo z izvrševanjem izpodbijanih prvega odstavka 30. člena ZZVZZ in 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil, hujše od posledic, ki jih lahko povzroči zadržanje izvrševanja izpodbijanih določb v delu, ki se nanaša na življenje otroka v skupnem gospodinjstvu. Otrokovemu pričakovanju, da bosta za njegovo življenje in zdravje enako skrbela oba starša, čeprav ne živita skupaj, postavlja nasproti manjšo težavnost pri izvajanju pravice do začasne odsotnosti z dela in nadomestila plače. Za odkrivanje in odpravljanje morebitnih nepravilnosti pri uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so v ZZVZZ in Pravilih že določeni mehanizmi. Zato nosilcu zavarovanja ne more nastati nepopravljiva škoda.
 
4. Zadržanje izvajanja prvega odstavka 30. člena ZZVZZ in 1. točke 138. člena Pravil, kot je opredeljeno v 1. in 2. točki izreka, pomeni, da tistemu od staršev, ki z otrokom ne živi na istem naslovu oziroma v skupnem gospodinjstvu, zahtevek za nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela ne more biti zavrnjen zgolj iz tega razloga. Če okoliščine posameznega primera to zahtevajo, lahko otrokov izbrani zdravnik pridobi mnenje tistega od staršev, pri katerem otrok živi oziroma odobri nego otroka v gospodinjstvu tistega od staršev, ki nego nudi.
 
 
C.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
 
 
 
 
U-I-163/08-12
9. 12. 2008
 
SKLEP
 
Sodnik Ustavnega sodišča je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo Varuhinje človekovih pravic,
 
 
sklenil:
 
Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – ur. p. b. in 38/06) ter 1. točke drugega odstavka 138. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03, 35/03, 78/03, 84/04 in 44/05), se ustavi. 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v
 
 
Sodnik je ustavil postopek za oceno ustavnosti Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker je predlagateljica zahtevo umaknila.
 
Sklep je sprejel na podlagi drugega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – ZUstS).
 
 
 
dr. Ciril Ribičič
sodnik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Varuhinja človekovih pravic
Datum vloge:
12. 6. 2008
Datum odločitve:
9. 12. 2008
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
Uradni list RS, št. 71/2008, Uradni list RS, št. 118/2008 in OdlUS XVII, 70
Dokument:
US28429

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser