Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14985 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-43/07
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2009:U.I.43.07
Akt:
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) (ZRev), 3. odst. 63. čl., 1., 2. in 3. tč. 1. odst. 64. čl.
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 109/08) (ZJF), 1. odst. 80. e čl.
Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), 1. odst. 34. čl. in 1. odst. 35. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 63. člena ter 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) se ustavi. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 80.e člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 109/08) se ustavi. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 34. člena in prvega odstavka 35. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) se ustavi.
Evidenčni stavek:
Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisa se ustavi, če pobudnik v roku, ki ga določi Ustavno sodišče, ne da podatkov, potrebnih za nadaljevanje postopka.
Geslo:
1.4.51.5.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Med postopkom.
1.5.51.1.4.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Ustavitev postopka - Nedopolnitev pobude/zahteve.
Pravna podlaga:
Člen 25.4.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-43/07-9
15. 1. 2009
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Mirka Strmška, Novo mesto, Franca Pintarja, Nova Gorica, in Mavra Jerkiča, Kranj, na seji 15. januarja 2009
 
 
sklenilo:
 
1. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 63. člena ter 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) se ustavi. 
 
2. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 80.e člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01, 30/02 in 109/08) se ustavi.  
 
3. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 34. člena in prvega odstavka 35. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) se ustavi. 
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudniki, stalni sodni izvedenci oziroma cenilci za cenitev nepremičnin (stvarnega premoženja), izpodbijajo določbe predpisov, ki za cenitev stvarnega premoženja države in občin pooblaščajo le t. i. pooblaščene ocenjevalce nepremičnin, ki licenco pridobijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Zatrjujejo neskladje izpodbijane ureditve z 2., 8., s 14., z 49. in s 74. členom Ustave.
2. Z uveljavitvijo Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07 – ZSPDPO) je izpodbijani prvi odstavek 80.e člena Zakona o javnih financah (ZJF) prenehal veljati. Z uveljavitvijo Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 – ZRev-2) je prenehal veljati Zakon o revidiranju (ZRev-1). Z uveljavitvijo Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) pa je prenehala veljati Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. O ustavnosti predpisa, ki ne velja več, odloča Ustavno sodišče le, če so izpolnjeni pogoji iz 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Zato je Ustavno sodišče pobudnike pozvalo, naj se izjavijo, ali še vztrajajo pri vloženi pobudi, oziroma naj izkažejo okoliščine, iz katerih bo razvidno, katere posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene. Hkrati so bili opozorjeni, da Ustavno sodišče lahko postopek ustavi, če v danem roku ne bodo dali zahtevanih pojasnil. Ker pobudniki na poziv niso odgovorili, je Ustavno sodišče postopek ustavilo.
3. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Mirko Strmšek, Novo mesto in drugi
Datum vloge:
7. 2. 2007
Datum odločitve:
15. 1. 2009
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
ustavitev
ustavitev
Objava:
Dokument:
US28505

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser