Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-225/07, Up-2783/07
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2009:U.I.225.07
Akt:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007
Carinski zakon (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) (CZ), 1. odst. 175. a čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 175.a člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
Pobudnik nima pravovarstvene potrebe za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je prenehal veljati, če ne izkaže, da bi bilo z morebitno ugoditvijo pobudi mogoče odpraviti posledice neustavnosti oziroma nezakonitosti.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.4.51.5.1 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravovarstvena potreba v primeru, ko je predpis prenehal veljati - Pred začetkom postopka.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-225/07-
Up-2783/07-6
5. 2. 2009
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe Confezione Castello di Sbolli Fausto & C. s. n. c., Bordolano, Republika Italija, ki jo zastopa Nikica Kljajič, odvetnik v Izoli, na seji 5. februarja 2009
 
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 2167/2005 z dne 28. 5. 2007 se zavrže.  
 
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 175.a člena Carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
1. Z izpodbijano sodbo je Upravno sodišče zavrnilo tožbo, ki jo je pritožnica vložila zoper odločitev pritožbenega upravnega organa. Ta je zavrnil pritožbo zoper odločbo Carinskega urada Murska Sobota, s katero je bil zavrnjen zahtevek pritožnice za povračilo carinskih dajatev (carinskega dolga), ki jih je pritožnica plačala ob odkupu blaga, zaseženega oziroma odvzetega v postopku o prekršku. Pritožnica se ne strinja s stališčem, na katerem temelji zavrnitev zahtevka za povračilo plačanih uvoznih dajatev. Po tem stališču naj bi bil prvi odstavek 175.a člena Carinskega zakona (v nadaljevanju CZ) podlaga za obračun uvoznih carinskih dajatev tudi pri odkupu zaseženega oziroma odvzetega blaga, ki se ne sprosti v promet na območju Republike Slovenije, temveč se izvozi. Meni, da takšna interpretacija prvega odstavka 175.a člena CZ ni skladna z načelom nediskriminacije iz prvega odstavka 44. člena CZ, s 16. in z 20. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in nasl. – ZDDV) ter z Uredbo o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom (Uradni list RS, št. 47/99 in nasl.). Izpodbijano razlago označuje za arbitrarno in kot takšno v nasprotju s pravico iz 22. člena Ustave. Zatrjuje tudi kršitev 2. člena Ustave ter pravic iz 14., 15., 23. in 25. člena Ustave. Hkrati z ustavno pritožbo vlaga pritožnica tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 175.a člena CZ in jo opira na razloge, s katerimi utemeljuje ustavno pritožbo.
 
2. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo zavrglo, ker pravna sredstva niso izčrpana (1. točka izreka). Razloge za takšno odločitev je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu št. Up-2394/07 z dne 18. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07 in OdlUS XVI, 122).
 
3. Izpodbijani predpis v času vložitve pobude ni več veljal. Ustavno sodišče praviloma presoja le veljavne predpise. Na podlagi 47. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) lahko presoja neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice neustavnosti in nezakonitosti.
 
4. Izpodbijani predpis ni učinkoval neposredno. Ustavno sodišče je v sklepu št. U-I-174/05 z dne 13. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 122/07 in OdlUS XVI, 87) sprejelo stališče, da se lahko tudi v primerih, ko se s pobudo zahteva presoja ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa, ki je bodisi prenehal veljati že pred vložitvijo pobude bodisi po vložitvi pobude, pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. Ker je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo zaradi neizčrpanja pravnih sredstev, bo pobudnik lahko šele po izčrpanju pravnih sredstev hkrati z ustavno pritožbo na Ustavno sodišče vložil tudi pobudo za presojo ustavnosti v izreku navedene določbe CZ. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik dr. Ciril Ribičič ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
dr. Ciril Ribičič
Podpredsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Družba Confezione Castello di Sbolli Fausto & C. s. n. c., Bordolano, Republika Italija
Datum vloge:
16. 8. 2007
Datum odločitve:
5. 2. 2009
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28593

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser