Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-33/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2009:U.I.33.09
Akt:
Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b. in 126/07) (ZUT), 4. odst. 17. čl. in 1. in 2. odst. 18. čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 17. člena ter prvega in drugega odstavka 18. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b. in 126/07) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-33/09-4
27. 5. 2009
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Maksimiljana Indiharja, Zvezna Republika Nemčija, na seji 27. maja 2009
 
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 17. člena ter prvega in drugega odstavka 18. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 – ur. p. b. in 126/07) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeni zakonski določbi. Zatrjuje, da sta v neskladju z 2. in s 25. členom Ustave. Pravni interes utemeljuje s postopkom o zahtevi za vrnitev upravnih taks, plačanih za pritožbe v upravnih postopkih, v katerih je uspel. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju Ministrstvo) je namreč kot pritožbeni organ odpravilo odločbe Kmetijsko gozdarske zbornice (v nadaljevanju Zbornica) o odmeri zborničnega prispevka. Zbornica je zahtevo za vrnitev plačanih upravnih taks zavrgla, ker naj bi bila prepozno vložena. Ministrstvo je pritožbo zoper to zbornično odločitev zavrnilo, zahtevo za povrnitev stroškov postopka na prvi in na drugi stopnji pa zavrglo.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani določbi ne učinkujeta neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-251/07 z dne 10. 1. 2008, Uradni list RS št. 6/08 in OdlUS XVIII, 2. Iz navedb v pobudi izhaja, da pobudnik zoper odločbo upravnega organa druge stopnje v zvezi z zahtevkom za vračilo plačane upravne takse ni uporabil pravnih sredstev, ki so mu bila na voljo. Iz razlogov, navedenih v citiranem sklepu Ustavnega sodišča, zato pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijanih določb. Glede na to je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Maksimiljan Indihar, Zvezna Republika Nemčija
Datum vloge:
13. 2. 2009
Datum odločitve:
27. 5. 2009
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28727

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser