Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15603 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-96/09, Up-785/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2009:U.I.96.09
Akt:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 196/2009 z dne 27. 5. 2009
Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1929/2008 z dne 13. 2. 2009
Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) (ZDru), 41. čl.
Izrek:
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 196/2009 z dne 27. 5. 2009 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1929/2008 z dne 13. 2. 2009 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče zavrže ustavno pritožbo, če zoper izpodbijani posamični akt niso izčrpana vsa redna in izredna pravna sredstva.
 
Če očitno ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, niti ne gre za pomembno ustavnopravno vprašanje, ki bi presegalo pomen konkretne zadeve, Ustavno sodišče ustavne pritožbe ne sprejme v obravnavo.
 
Ker je pravni interes za odločitev o pobudi temeljil na ustavni pritožbi, ki jo je Ustavno sodišče zavrglo, pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe. Zato je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
Geslo:
1.5.51.2.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Nesprejem, ker očitno ni kršitve ustavnih pravic.
1.5.51.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku odločanja o ustavni pritožbi - Zavrženje.
1.4.52.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke v postopku ustavne pritožbe - Izčrpanje pravnih sredstev .
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, 55.b.1.5, 55.b.2, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-96/09-5
Up-785/09-5
9. 12. 2009
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Kluba za zaščito voznikov in državljanov, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa predsednik Ludvik Poljanec, na seji 9. decembra 2009
 
sklenilo:
 
1. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 196/2009 z dne 27. 5. 2009 se ne sprejme. 
 
2. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. U 1929/2008 z dne 13. 2. 2009 se zavrže. 
 
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/09) se zavrže. 
 
 
Obrazložitev
 
 
A.
 
1. Upravno sodišče je ugodilo tožbi Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o društvih (v nadaljevanju ZDru-1) prepovedalo delovanje društvu Klub za zaščito voznikov in državljanov (pritožniku in pobudniku). Vrhovno sodišče je ugotovilo, da je pritožnik vložil pritožbo po zakonitem zastopniku, ki ni niti v postopku pred sodiščem prve stopnje niti v pritožbi izkazal (niti zatrjeval), da ima opravljen pravniški državni izpit. Ker je pritožbo vložila oseba, ki te pravice nima, je Vrhovno sodišče pritožbo kot nedovoljeno zavrglo.
 
2. Pritožnik vlaga ustavno pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča in zoper sodbo Upravnega sodišča. Zatrjuje kršitve 3., 15., 16., 23., 24., 25., 26., 27., 29., 35., 39., 42., 125., 127. in 153. člena Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – EKČP). Vlaga tudi pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 41. člena ZDru-1, ki ureja prepoved delovanja društva. Zatrjuje, da je izpodbijana določba v neskladju z 42. členom Ustave, posredno pa tudi s 15., 35. in z 39. členom Ustave.
B.
 
3. Ustavno sodišče ni sprejelo ustavne pritožbe zoper odločitev Vrhovnega sodišča, navedeno v 1. točki izreka tega sklepa, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS). Ustavno pritožbo zoper odločitev iz 2. točke izreka pa je zavrglo, ker pritožnik ni izčrpal pravnih sredstev.
 
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
5. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt, izdan na podlagi izpodbijanega predpisa, hkrati z ustavno pritožbo, pod pogoji iz 50. do 60. člena ZUstS. To stališče Ustavnega sodišča je podrobneje obrazloženo v sklepu Ustavnega sodišča št. U-I-275/07 z dne 22. 11. 2007 (Uradni list RS, št. 110/07 in OdlUS XVI, 82). Pobudnikov pravni interes za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe je temeljil na vloženi ustavni pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča, s katero je bilo na podlagi prvega odstavka 41. člena ZDru-1 pritožniku prepovedano delovanje. Vendar je bilo treba to ustavno pritožbo zavreči, ker pritožnik ni izčrpal pravnih sredstev. Glede na to morebitna vsebinska odločitev o pobudi v pobudnikovem primeru ne bi mogla učinkovati. To pomeni, da pobudnik ne izkazuje pravnega interesa za presojo ustavnosti izpodbijanega predpisa. Zato je Ustavno sodišče njegovo pobudo zavrglo (3. točka izreka).
 
 
C.
 
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena, pete alineje prvega odstavka 55.b člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
ustavna pritožba
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Klub za zaščito voznikov in državljanov, Slovenska Bistrica
Datum vloge:
17. 4. 2009
Datum odločitve:
9. 12. 2009
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem ustavne pritožbe
zavrženje
zavrženje
Objava:
Dokument:
US28968

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser