Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-266/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2010:U.I.266.09
Akt:
Sklep Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 17. 11. 2009
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 17. 11. 2009 se zavrže.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno odločati o ustavnosti in zakonitosti izvedbenega akta, ki je rezultat zakonsko določene računske operacije in uradno objavljenih podatkov. To bi pomenilo odločanje le o vsebinski pravilnosti matematičnih izračunov, kar pa ni naloga Ustavnega sodišča v smislu 21. člena Ustave.
Geslo:
1.5.51.1.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude.
1.5.51.1.27.2 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Nepristojnost za presojo - Posamičnih aktov in dejanj/izvajanja predpisa.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-266/09-5
23. 9. 2010
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Dušana Kavčiča, Visoko, na seji 23. septembra 2010
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije z dne 17. 11. 2009 se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnik izpodbija v izreku tega sklepa navedeni akt. Zatrjuje, da je sklep, da se pokojnine v novembru 2009 ne bodo valorizirale, ker februarska uskladitev v višini 3,5 % presega rast osebnih dohodkov v tem letu (2,9 %), v neskladju s členoma 150a in 150b Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZPIZ-1), saj se pokojnine ne valorizirajo za naprej, temveč se usklajujejo za nazaj. Pravni interes utemeljuje s tem, da so s sprejetjem takšnega sklepa neposredno kršene njegove pravice in pravice vseh upokojencev, ki so v Republiki Sloveniji upravičeni do pokojnine.
 
2. ZPIZ-1 ureja usklajevanje pokojnin v 150., 150.a, 150.b in 151. členu. Pokojnine se usklajujejo glede na rast zneska povprečne mesečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah, ki ga Statistični urad Republike Slovenije objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije (150. člen ZPIZ-1). Uskladitev se izvede dvakrat letno. Redno letno uskladitev pokojnin ureja 150.a člen ZPIZ-1 in se izvede pri izplačilu pokojnin za februar. Uskladitev pokojnin glede na rast plač v tekočem letu ureja 150.b člen ZPIZ-1, pri čemer se ta uskladitev izvede pri izplačilu pokojnin za november. Na podlagi petega odstavka 151. člena ZPIZ-1 uskladitve pokojnin po teh določbah opravi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod).[1]
 
3. Namen uskladitve pokojnin je ohranjanje razmerja med plačami aktivnih zavarovancev in pokojninami ter ohranjanje sorazmerne kontinuitete življenjskega standarda, ki ga je imel zavarovanec v aktivni dobi, saj se s pokojnino v določenem deležu nadomešča posameznikova plača oziroma drug dohodek, od katerega so se plačevali različno visoki prispevki. Služi ohranjanju vrednosti pravic (valorizacija) in ne pridobitvi novih pravic oziroma nalaganju novih dolžnosti. Uskladitev pokojnin zato ne pomeni spremembe odločb o odmeri pokojnine oziroma poseg v pravnomočno odločbo (takšno stališče je Ustavno sodišče že večkrat zavzelo, kot na primer v odločbah št. U-I-123/92 z dne 18. 11. 1993, Uradni list RS, št. 67/93, in OdlUS, II, 109, ter št. U-I-36/00 z dne 11. 12. 2003, Uradni list RS, št. 133/03, in OdlUS, XII, 98). Zavod ugotavlja izpolnjenost zakonskih pogojev za uskladitev pokojnin glede na uradne podatke Statističnega urada Republike Slovenije in izda o tem odločitev v obliki sklepa, na podlagi katerega se pokojnine neposredno (brez izdaje novih odločb) uskladijo in izplačajo v višji vrednosti tudi za nazaj – za čas od začetka leta dalje. ZPIZ-1 ne predvideva izdaje posebnih individualnih odločb, kar kaže na to, da je uskladitveni sklep neposredna podlaga za spremembo zneska vseh pokojninskih odločb.
 
4. Podlaga sklepa o uskladitvi pokojnin so zakonske določbe, ki imajo neposreden učinek. Zato se uskladitev pokojnin opravlja neposredno na podlagi zakona in na podlagi uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, objavljenih v Uradnem listu Republike Slovenije, s korekcijo jesenske napovedi ocenjenega porasta povprečne plače pri novembrski uskladitvi. Ta sklep, s katerim pristojni organ ugotovi višino uskladitve pokojnine, ima torej le naravo javne listine, ne pa predpisa. Ustavno sodišče za oceno njegove zakonitosti v postopku s pobudo tako ni pristojno. Zato je pobudo zavrglo.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZUstS) in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
 
 
Opomba:
[1] O uskladitvah pokojnin in drugih pravic iz ZPIZ-1 odloča svet Zavoda na podlagi 4. alineje četrtega odstavka 266. člena ZPIZ-1.
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Vlagatelj:
Dušan Kavčič, Visoko
Datum vloge:
23. 11. 2009
Datum odločitve:
23. 9. 2010
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29225

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser