Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14884 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-299/09
ECLI:
ECLI:SI:USRS:2010:U.I.299.09
Akt:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) (ZZVZZ), 5. tč. 1. odst. 62.b čl.
Izrek:
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. točke prvega odstavka 62.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) se zavrže.
Evidenčni stavek:
Pobudnik nima pravnega interesa, če ne izkaže, da izpodbijana določba neposredno posega v njegov pravni položaj.
Geslo:
1.5.51.1.2.1 - Ustavno sodstvo - Odločbe - Vrste odločitev Ustavnega sodišča - V postopku abstraktne presoje - Zavrženje pobude - Ker ni pravnega interesa.
1.4.9.2 - Ustavno sodstvo - Postopek - Stranke - Interes.
1.4.51.4 - Ustavno sodstvo - Postopek - Procesne predpostavke (v vseh postopkih razen v postopku ustavne pritožbe) - Pravni interes za vložitev pobude.
Pravna podlaga:
Člen 25.3, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-299/09-5
14. 10. 2010
 
 
SKLEP
 
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Viljenke Varjačić, Rogaška Slatina, na seji 14. oktobra 2010
 
sklenilo:
 
Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 5. točke prvega odstavka 62.b člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 − uradno prečiščeno besedilo, 91/07 in 76/08) se zavrže. 
 
Obrazložitev
 
1. Pobudnica izpodbija v izreku tega sklepa navedeno določbo. Po izpodbijani določbi mora zavarovalnica, ki izvaja dopolnilno zavarovanje, določiti čakalno dobo treh mesecev, razen za osebe, ki postanejo zavezane plačevati razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev v skladu s 23. členom tega zakona in deležem te vrednosti, ki ga v skladu z istim členom krije obvezno zdravstveno zavarovanje in je od začetka te obveznosti potekel največ en mesec, kakor tudi v primerih sklenitve zavarovanja, ko je od prenehanja predhodnega zavarovanja potekel največ en mesec. Meni, da je določitev čakalne dobe za uveljavitev pravic iz dopolnilnega zavarovanja v neskladju z Ustavo, sploh ker je za ta čas treba plačati premije za dopolnilno zavarovanje. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da je sklenila dopolnilno zdravstveno zavarovanje, plačala premije, pravice iz zavarovanja pa bo lahko koristila šele po treh mesecih zavarovanja.
 
2. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
 
3. Izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno. V takšnih primerih se lahko v skladu z uveljavljeno ustavnosodno presojo pobuda vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev pred pristojnimi sodišči. Ker pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za oceno ustavnosti izpodbijane zakonske določbe, je Ustavno sodišče pobudo zavrglo.
 
4. Pobudnica prilaga pobudi pisanje, ki ga naslavlja "Ugotovitev nedoslednosti pri uvedbi stečajnega postopka in prošnja za presojo ustavnosti". Ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi neusklajenost področnih zakonov. Kateri zakoni naj bi bili med seboj neusklajeni, pobudnica ne pove, iz njenih navedb pa tega tudi ni mogoče razbrati, saj so te nejasne. Ustavno sodišče zato njenega predloga ni moglo preizkusiti. Tudi, če bi to pisanje štelo kot pobudo, pa je treba ugotoviti, da za obravnavo pobude ni izpolnjen pogoj iz drugega odstavka 24. člena ZUstS.
 
5. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena ZUstS in prve alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič – Horvat, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
 
 
Jože Tratnik
Predsednik
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Viljenka Varjačić, Rogaška Slatina
Datum vloge:
24. 12. 2009
Datum odločitve:
14. 10. 2010
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
Dokument:
US29260

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser